ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ หลายอัตราทั่วประเทศ (บัดนี้ – 19 ม.ค.57)

Advertisement ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ หลายอัตราทั่วประเทศ สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่บัดนี้ – 19 ม.ค.57 คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น วุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้อง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่      เกี่ยวข้อง คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป อายุไม่เกิน 27 ปี มีความรู้และประสบการณ์ด้านสินเชื่อบุคคล หรือสินเชื่อธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 2 ปี มีทักษะในการทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักในการให้บริการ มีบุคลิกดี มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ หน้าที่และความรับผิดชอบ บริหารจัดการข้อมูลลูกค้า (customer portfolio) และการขายผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อ เตรียมการสำหรับการขายภายนอกสาขาและภายในสาขาของผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อ รวมทั้งจัดทำกระบวนการสินเชื่อทางธุรกิจและการทำธุรกรรมต่าง […]