สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา (25-29 พ.ย.56)

Advertisement สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25-29 พ.ย.56 1.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่บริหารงานพิธีการ อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 อัตรา ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านพิธีการ เช่น ติดต่อประสานงานในโครงการต่าง ๆ เตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรี ภารกิจนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการโสตทัศนศึกษา อัตราเงินเดือน :     15960 บาท […]