กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครพนักราชการสังกัดส่วนภูมิภาค 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (บัดนี้ – 14 ม.ค.57)

Advertisement กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครพนักราชการ สังกัดส่วนภูมิภาค 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 14 ม.ค.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับ 1.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเกษตร อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา ระดับการศึกษา : ปวช. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. มีวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการเกษตร 2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือทางอื่นที่กรมเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สระบุรี ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 1. ช่วยนักวิชาการเกษตร ด้านการบริการวิชาการถ่ายทอดความรู้ การจัดฝึกอบรมและส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การสาวไหม การฟอกย้อมสีไหม การแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม 2. ช่วยนักวิชาการเกษตรกำกับ ดูแล […]

สถาบันวิจัยยาง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา (18 – 22 พ.ย.56)

สถาบันวิจัยยาง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 พ.ย.56 1.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงินและบัญชี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานธุรการ งานบุคคล งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานพิมพ์และจัดทำเอกสาร งานรวบรวมข้อมูล สถิติ งานร่างโต้ตอบหนังสือ งานประชุม และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร  อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา […]

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา (11-15 พ.ย.56)

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ สังกัดส่วนภูมิภาค 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11-15 พ.ย.56 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้มีคุณวุฒิ ดังนี้ 1. คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางด้านการเกษตร 2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือทางอื่นที่กรมเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สระบุรี 2.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : […]

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ขอนแก่น เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (7 – 11 ต.ค.56)

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ขอนแก่น เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา สมัครงานได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 11 ตุลาคม 2556 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร 1 อัตรา อัตราเงินเดือน : 19,680 บาท ระดับการศึกษา : ปริญญาโท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท ด้านการเกษตร ในสาขาวิชาทางด้านพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา ดินและปุ๋ย ปรับปรุงพันธุ์ อารักขาพืช ส่งเสริมการเกษตร และบริหารธุรกิจการเกษตร 2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร 1 อัตรา อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : […]

สำนักงานศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จ.สระบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (19 – 28 ส.ค.56)

สำนักงานศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จ.สระบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (19 – 28 ส.ค.56)   สำนักงานศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จ.สระบุรี เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่การเกษตร อัตราเงินเดือน :     9,960 บาท ประเภท :     เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปวช. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :   1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางด้านการเกษตร 2. มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านหม่อนไหม ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :      ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ […]

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา (30 ก.ค. – 5 ส.ค.56)

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา ได้แก่ 1.เจ้าหน้าที่การเกษตร  2.นักวิทยาศาสตร์ สังกัดส่วนกลาง (30 ก.ค. – 5 ส.ค.56) กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งดังต่อไปนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่การเกษตร อัตราเงินเดือน :     9,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     [highlight]4 ตำแหน่ง[/highlight] ระดับการศึกษา :     ปวช. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    [highlight] ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางการเกษตร ทางช่างกลเกษตร[/highlight] ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ช่วยรวบรวมข้อมูลและดำเนินการต่าง ๆ เพื่อการวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร ในแปลงทดลองและห้องปฏิบัติการ 2. การดำเนินการตาม […]