กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 93 อัตรา (12 ธ.ค. 56 – 6 ม.ค.57)

Advertisement กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 93 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ได้ตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค. 56  – 6 ม.ค.57 Advertisement ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับ 1.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : ตามที่ ก.พ. กำหนด บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 54 อัตรา ระดับการศึกษา : – ปวส. – อนุปริญญา รายละเอียดวุฒิ : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการเลขานุการ […]