สำนักงานสรรพากรภาค 11 รับสมัครพนักงานราชการ 48 อัตรา 12-16 ก.ค.64

Advertisement   สำนักงานสรรพากรภาค 11 (ภาคใต้ตอนบน) รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 48 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564 กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานสรรพากรภาค 11 (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร 48 อัตรา (อัตราว่างแยกตามหน่วยสอบ) วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา สำนักงานสรรพากรภาค 11จะรับสมัครสอบเป็นรายหน่วยสอบ แยกตามหน่วยงาน ในท้องที่สำนักงานสรรพากรภาค 11 จำนวน 8 หน่วยสอบ ดังนี้ 1) หน่วยสอบที่ 1 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1 2) หน่วยสอบที่ 2 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 2 3) หน่วยสอบที่ 3 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่ 4) […]

สำนักงานสรรพากรภาค 9 รับสมัครพนักงานราชการ 53 อัตรา 12-16 ก.ค.64

  สำนักงานสรรพากรภาค 9 (ภาคอีสานตอนล่าง) รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 53 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564 กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานสรรพากรภาค 9 (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร 53 อัตรา (อัตราว่างแยกตามหน่วยสอบ) วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา สำนักงานสรรพากรภาค 9 จะรับสมัครสอบเป็นรายหน่วยสอบ แยกตามหน่วยงาน ในท้องที่สำนักงานสรรพากรภาค 9 จำนวน 9 หน่วยสอบ ดังนี้ 1) หน่วยสอบที่ 1 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 1 (8 อัตรา) 2) หน่วยสอบที่ 2 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 2 (6 อัตรา) 3) หน่วยสอบที่ […]

สำนักงานสรรพากรภาค 8 รับสมัครพนักงานราชการ 52 อัตรา 12-16ก.ค.64

  สำนักงานสรรพากรภาค 8 (ภาคเหนือตอนบน) รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 52 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564 กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานสรรพากรภาค 8 (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร 52 อัตรา (อัตราว่างแยกตามหน่วยสอบ) วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา การรับสมัครสอบ สำนักงานสรรพากรภาค 8 จะรับสมัครสอบเป็นรายหน่วยสอบ แยกตามหน่วยงาน ในท้องที่สำนักงานสรรพากรภาค 8 จำนวน 9 หน่วยสอบ ดังนี้ 1) หน่วยสอบที่ 1 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 2) หน่วยสอบที่ 2 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 3) หน่วยสอบที่ 3 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย […]

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 26 อัตรา (1 – 22 ส.ค. 2556)

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 26 อัตรา สังกัดส่วนกลาง (1 – 22 ส.ค. 2556) กรมสรรพากร เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ 26 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์  ออกแบบ และเขียนเกี่ยวกับชุดคำสั่งระบบ ชุดคำสั่งประยุกต์ การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ ติดตั้งชุดคำสั่งสำเร็จรูป ปรับปรุง แก้ไขแฟ้มข้อมูล การดำเนินการเกี่ยวกับการกระทำความผิทดางคอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำ อบรม เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือผู้ใช้หากมีปัญหาจากการใช้งาน ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อัตราว่าง 5 อัตรา ระดับการศึกษา ปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 15,960 บาท 2.พนักงานภาษีสรรพากร ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร พิมพ์หนังสือราชการ บันทึกข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ระดับการศึกษา ปวช. […]