รพ.มหาราชนครราชสีมา รับสมัครงานวุฒิ ปวส.10-17ก.พ.60

Advertisement โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)  Advertisement 1. เจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 480 บาท/วัน – ปวส.สาขาวิชาพณิชยการ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ – อายุ 18 ปีบริบูรณ์-35 ปีบริบูรณ์ 2. นายช่างโยธา 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 480 บาท/วัน – ปวส.สาขาโยธา, สาขาก่อสร้าง, หรือสาขาสถาปัตยกรรม – อายุ 18 ปีบริบูรณ์-35 ปีบริบูรณ์ Advertisement ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 6 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ภายในวันที่ 10-17 ก.พ.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

กรมฝนหลวงฯ รับสมัครเจ้าพนักงานพัสดุ วุฒิ ปวท./ปวส./อนุปริญญา เงินเดือน13,010-13,800

กรมฝนหลวงและการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ปวท. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจากวุฒิ ม.6 สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาการบริหารธุรกิจ  – ปวส. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากวุฒิ ม.6 สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาการบริหารธุรกิจ  ค่าตอบแทน – สำหรับ ปวท. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจากวุฒิ ม.6 13,010 บาท – สำหรับ ปวส. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากวุฒิ ม.6 13,800 บาท ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักเลขานุการกรม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร (ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน) ตั้งแต่วันที่ 18-25 พ.ค.59 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 9.00-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-15.30 น.) >>>คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม<<<

สถาบันโรคผิวหนัง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข วุฒิ ปวส./ป.เจ้าพนักงานเภสัชฯ/ป.ตรี 5 อัตรา

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาบริหารงานบุคคล สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 2. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาการจัดการทั่วไป 3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,540-10,200 บาท (ตามวุฒิ) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส. สาขาวิชาการบัญชี […]

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดสอบเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เงินเดือน11,500-12,650

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (1) ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับประกาศบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาด (2) เป็นผู้สอบผ่านภาคการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. สำหรับผู้สมัครที่ใช้สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท จะต้องนำสำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาในระดับดังกล่าวมายื่นด้วย การรับสมัครสอบ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ใกล้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน – 18 พฤษภาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ >>>คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม<<< 

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (18 – 24 ก.พ.57)

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 – 24 ก.พ.57 ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ อัตราเงินเดือน : 11,280 – 13,800 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : – ปวช. – ปวท. – ปวส. – อนุปริญญา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาพณิชยการ หรือ 2.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ในสาขาวิชาการบัญชีและการธนาคาร การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิคการตลาด/เทคนิคการตลาด เลขานุการ/การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน เทคนิควิศวกรรมโยธา ไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือ […]

โรงพยาบาลสิงห์บุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (13 – 17 ม.ค.57)

โรงพยาบาลสิงห์บุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13 – 17 ม.ค.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับ 1.ชื่อตำแหน่ง :นักโภชนาการ อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางอาหารและโภชนาการ ทางโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร 2.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : วุฒิ ปวท 11,450 บาท วุฒิ ปวส 12,240 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปวท หรือ ปวส. […]

อบจ.ร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (บัดนี้ – 10 ม.ค 57)

อบจ.ร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 10 ม.ค 57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับ 1.ตำแหน่ง บุคลกร ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย การปกครอง การบริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารธุรกิจ หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ เงินเดือน 8,340 บาท 2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวท.,ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี เลขานุการ เทคนิค การตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ […]

อบต.หนองทันน้ำ จ.อุบลฯ เปิดรับสมัครพนักงานส่วนตำบล ระดับ 2-3 จำนวน 6 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 9 ต.ค.56)

อบต.หนองทันน้ำ อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลฯ เปิดรับสมัครพนักงานส่วนตำบล ระดับ 2-3 จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 9 ต.ค.56 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 เจ้าพนักงานพัสดุ 2  จำนวน  1  อัตรา สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 นิติกร 3 จำนวน  1  อัตรา นักพัฒนาชุมชน 3 จำนวน  1  อัตรา นักวิชากรเกษตร 3 จำนวน  1  อัตรา สันทนาการ 3 จำนวน  1  อัตรา นักวิชาการเงินและบัญชี 3 จำนวน  1  อัตรา สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง (2-10 ก.ย.56)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง (2-10 ก.ย.56) คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com 1.ชื่อตำแหน่ง :     นักโภชนาการ อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางอาหารและโภชนาการ ทางโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร หรือทางใดทางหนึ่งดังกล่าวข้างต้น   2.ชื่อตำแหน่ง :  เจ้าพนักงานพัสดุ อัตราเงินเดือน :  12,240 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา :     ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำ กว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ […]

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (26 – 30 ส.ค.56)

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ส.ค.56 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 12,240 บาท คุณวุฒิ อนุปริญญา, ปวส. สาขาวิชาการบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์ และการตลาด   สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ค่าสมัครสอบ 100 บาท ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบ สถานที่สอบ ในวันที่ 6 กันยายน ณ สถานที่รับสมัคร  และทาง http://www.opsmoac.go.th   อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ <<

1 2