สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (30 มิ.ย – 8 ก.ค.57)

Advertisement สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย – 8 ก.ค.2557 เรียบเรียงข้อมูลโดย ThaiJobsgov.com Advertisement ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน : 18000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ทุกสาขา [ads=center] 2.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 13800 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปวส. สาขาการบัญชี สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาการตลาด (มีหนังสือรับรองประสบการณ์ดด้านงบประมาณและการเงินของส่วนราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี) Advertisement สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ […]

สถาบันประสาทวิทยา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (บัดนี้ – 31 ม.ค.57)

สถาบันประสาทวิทยา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ม.ค.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับ ชื่อตำแหน่ง : นักจิตวิทยาคลินิค อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยาคลินิก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปวส. สาขาวิชาการเงินและบัญชี สาขาวิชาการเงินการธนาคาร หรือสาขาพาณิชยการ สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สถาบันประสาทวิทยา อาคารอำนวยการชั้น 2  ถนนราชวิถี เขตราชวิถี กรุงเทพฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา […]

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.สุพรรณบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (บัดนี้ – 10 ม.ค.57)

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.สุพรรณบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 10 ม.ค.57 ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ด้านการเงินและบัญชี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติค่อนข้างยากเกี่ยวกับการเงินการงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ หลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ทำรายงาน การบัญชีรวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ – รายจ่ายประจำปี ทำหนังสือชี้แจง โต้ตอบด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรร งบประมาณรายจ่าย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ อาคารอำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) ค่าสมัครสอบ 100 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา […]

โรงพยาบาลสิงห์บุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (13 – 17 ม.ค.57)

โรงพยาบาลสิงห์บุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13 – 17 ม.ค.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับ 1.ชื่อตำแหน่ง :นักโภชนาการ อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางอาหารและโภชนาการ ทางโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร 2.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : วุฒิ ปวท 11,450 บาท วุฒิ ปวส 12,240 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปวท หรือ ปวส. […]

โรงพยาบาลท่าหลวง จ.ลพบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (2 – 15 ม.ค.57)

โรงพยาบาลท่าหลวง จ.ลพบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 15 ม.ค.57 ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ค่าสมัครสอบ 100 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 22 มกราคม 2557 ณ สถานที่รับสมัครและทาง http://www.lbo.moph.go.th อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (16 – 20 ธ.ค.56)

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 – 20 ธ.ค.56 ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชา หรือทางบัญชี พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองคลัง กรมปศุสัตว์ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ค่าสมัครสอบ 50 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2556 […]

สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จ.หนองบัวลำภู เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (14 – 20 พ.ย.56)

สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดหนองบัวลำภู เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 14 – 20 พ.ย.56   ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู ศาลากลาง ชั้น 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร และทางเว็บไซต์ http://www.nongbualamphu.m-society.go.th/ อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครที่นี้

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา (บัดนี้ – 25 ต.ค.56)

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 25 ตุลาคม 2556 ตำแหน่งที่เปิดรับ 1.นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณวุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับดี สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์นักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี 2.นักบัญชี จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทางบัญชี สถานที่ปฏิบัติงาน กลุ่มงานคลัง สำนักงานเลขธิการ สำนักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี 3.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท คุณวุฒิ ปวส. การบัญชี การเงินและการธนาคาร […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (บัดนี้ – 9 ต.ค.56)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 9 ตุลาคม 2556 1.ชื่อตำแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา ระดับการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบริหารธุรกิจ 2.ชื่อตำแหน่ง :เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจการเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงานหรือ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ค่าสมัครสอบ 100 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา […]

รพ.มะการักษ์ จ.กาญจนบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (7 – 11 ต.ค.56)

โรงพยาบาลมะการักษ์ จ.กาญจนบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 11 ต.ค.56 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com โรงพยาบาลมะการักษ์ จ.กาญจนบุรี เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา อัตราเงินเดือน: 15,690 บาท คุณวุฒิ: ปริญญาตรี  ทางโสตทัศนศึกษา,เทคโนโลยีการศึกษา เวชนิทัศน์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน 2.ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา อัตราเงินเดือน: 12,240 บาท คุณวุฒิ: ปวส. ทางการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ โรงพยาบาลมะการักษ์ ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา […]

1 2 3