แจกเงินSME 3,000บาท เปิดให้นายจ้างทบทวนสิทธิ7วัน

Advertisement กระทรวงแรงงานแนะนายจ้างที่ลงทะเบียนแล้วแต่ระบบแจ้ง “ขาดคุณสมบัติ” เร่งทบทวนสิทธิผ่านเว็บส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี ถึง 27 พ.ย. 2564 Advertisement วันที่ 22 พฤศจิกายน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน (กกจ.) เปิดให้นายจ้างที่ลงทะเบียนร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2564 ที่ระบบแจ้งว่า “ขาดคุณสมบัติ” หรือมีการเปลี่ยนเจ้าของกิจการ เนื่องจากเจ้าของเดิมเสียชีวิต หรือสาเหตุอื่น ๆ ก่อนวันที่ 16 ตุลาคม 2564 รวมทั้งกรณีอื่น ๆ สามารถยื่นเรื่องขอทบทวนสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 21-27 พฤศจิกายน 2564 (7 วัน) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า คุณสมบัติผู้ยื่นทบทวนสิทธิต้องเป็นนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม (ฐานทะเบียนข้อมูลประกันสังคม มาตรา 33 สถานะ active) ที่มีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน […]