สำนักงานหม่อนไหมฯ เขต 4 จ.นครราชสีมา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (1-7 พ.ย.56)

Advertisement สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 4 จ.นครราชสีมา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 พ.ย.56 Advertisement Advertisement ชื่อตำแหน่ง :     นักจัดการงานทั่วไป อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่า ในสาขาวิชาด้านการจัดการ หรือสายงานบริหาร ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :      ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 4 จังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 1. บริหารจัดการภายในสำนักงาน หรือ งานบริหารทั่วไป การจัดระบบงาน รวบรวมและจัดทำข้อมูล […]