ออมสินปล่อยสินเชื่อบรรเทาความเดือดร้อน รายละ 10,000 บาท

Advertisement ออมสินปล่อยสินเชื่อบรรเทาความเดือดร้อน รายละ 10,000 บาท ยี่นกู้ผ่านแอป MyMo ได้ตั้งแต่ 13 พ.ค.นี้ เฟสแรกเน้น 6 จังหวัดสีแดงเข้ม ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติมาตรการเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบ 3 หนึ่งในนั้นมีมาตรการด้านสินเชื่อ และรัฐบาลได้มอบหมายธนาคารออมสินเป็นผู้จัดทำมาตรการที่สามารถดำเนินการได้ทันที ด้วยมาตรการ “สินเชื่อสู้ภัย COVID-19” วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดรายได้อันเนื่องมาจากมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มข้นขึ้น โดยมีละเอียดคือ ใครมีสิทธิ์ขอสินเชื่อนี้ ออมสิน ระบุว่า ผู้มีสิทธิ์ขอสินเชื่อนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการรายย่อย รวมทั้งผู้มีรายได้ประจำของหน่วยงานเอกชนที่ได้รับผลกระทบกระทบจากโควิด-19 สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป ผู้ไม่มีสิทธิ์ขอสินเชื่อนี้ คือ ผู้มีรายได้ประจำจากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจไม่มีสิทธิ วงเงินเป็นอย่างไร วงเงินสินเชื่อกำหนดให้รายละไม่เกิน 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ไม่ต้องมีหลักประกันการกู้ ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 […]

1 2