อพท.รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ 2 อัตรา บัดนี้-15ธ.ค.64

Advertisement Advertisement   องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 20,000 บาท รับสมัครภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 20,000 บาท โดยกำหนดให้เข้าปฏิบัติงาน ณ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สำนักงานส่วนกลาง กรุงเทพฯ ตามวันและเวลาทำการ Advertisement หน้าที่รับผิดชอบ 1. ประสานงานระหว่างหน่วยงานระดับชาติ และองค์การระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายนานาชาติด้านการท่องเที่ยว 2. บริหารโครงการเพื่อดำเนินกิจกรรมในการบริหารความสัมพันธ์ร่วมกับภาคีเครือเครือข่ายในระดับชาติและระดับสากล 3. แปลเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ไทย-อังกฤษ, อังกฤษ-ไทย) 4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ 1. คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ ก.พ. […]