(6 อัตรา)กรมฝนหลวงฯ รับสมัครช่างวิทยุการบิน วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี/อนุปริญญา

Advertisement กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป Advertisement ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ช่างวิทยุการบิน 6 อัตรา กลุ่มงาน เทคนิคพิเศษ สังกัด กองบริหารการบินเกษตร ปฏิบัติงานที่สนามบินนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ปวช. ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์สื่อสารอิเล็คทรอนิคส์การบินประจำอากาศยานมาแล้ว 12 ปี หรือ 2. ปวท. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ม.6 หรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาอิเล็คทรอนิคส์การบิน สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน และต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์สื่อสารอิเล็คทรอนิคส์การบินประจำอากาศยานมาแล้ว 11 ปี หรือ 3. ปวส. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ม.6 หรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาอิเล็คทรอนิคส์การบิน สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน และต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์สื่อสารอิเล็คทรอนิคส์การบินประจำอากาศยานมาแล้ว 10 ปี หรือ 4. ป.ตรี […]

(5 อัตรา) จุฬาฯ เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ปวส.-อนุปริญญา เงินเดือน11,810-12,110

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา    ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ไฟฟ้า) P8 จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 12,110  บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวศ) ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรานิกส์หรือส่วนงานต้นสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 มิถุนายน  2559 สมัครได้ทาง http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/recruit/job_announce/open_app_form?param1=1821 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/documents/announcement/job/900_1821.pdf 2. เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) P8 จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,810  บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ/หรือ อนุปริญญา หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนงานต้นสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความรู้ความสามารถที่จะเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ประกอบด้วย มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป โดยเฉพาะ Microsoft Office […]

กรมฝนหลวงฯ รับสมัครเจ้าพนักงานพัสดุ วุฒิ ปวท./ปวส./อนุปริญญา เงินเดือน13,010-13,800

กรมฝนหลวงและการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ปวท. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจากวุฒิ ม.6 สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาการบริหารธุรกิจ  – ปวส. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากวุฒิ ม.6 สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาการบริหารธุรกิจ  ค่าตอบแทน – สำหรับ ปวท. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจากวุฒิ ม.6 13,010 บาท – สำหรับ ปวส. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากวุฒิ ม.6 13,800 บาท ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักเลขานุการกรม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร (ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน) ตั้งแต่วันที่ 18-25 พ.ค.59 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 9.00-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-15.30 น.) >>>คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม<<<

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา สังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ปวช. หรือ ปวท. หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ ปวส. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือ 2. ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะต้องปฏิบัติไม่น้อยกว่า 5 ปี  อัตราเงินเดือน 11,280 สำหรับวุฒิ ปวช. 13,010 สำหรับวุฒิ ปวท. หรืออนุปริญญา 2 ปี 13,800 สำหรับวุฒิ ปวส. หรืออนุปริญญา 3 ปี ขอและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร1 ชั้น5 เลขที่ 12 ถ.ผดุงกรุงเกษม […]

(งานราชการสำหรับคนพิการ) กรมสรรพสามิตรับสมัคร พนง.ประจำสำนักงาน วุฒิ ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา

กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน (คนพิการ) 2 อัตรา ค่าตอบแทน 11,280 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือ  2. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในทางเดียวกัน หรือ  3. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในทางเดียวกัน และ  4. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ดี เช่น มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft office  สถานที่ปฏิบัติงาน 1. […]

1 42 43