องค์การป่าไม้ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง39อัตรา บัดนี้-21มิ.ย.65

Advertisement Advertisement   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานสัญญาจ้าง 39 อัตรา 1. พนักงานสัญญาจ้าง งานการประชุม ( สำนักบริหารกลาง) 1 อัตรา ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการ, สาขาวิชาเลขานุการ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. พนักงานสัญญาจ้าง งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ ( สำนักบริหารกลาง) 1 อัตรา ป.ตรี นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ป.ตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3. พนักงานสัญญาจ้าง งานบัญชีภาคเหนือบน (สำนักบัญชีและการเงิน) 1 อัตรา ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ป.ตรี บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) 4. พนักงานสัญญาจ้าง งานบัญชีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สำนักบัญชีและการเงิน) 1 […]

องค์การป่าไม้ รับสมัครพนักงาน39อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-21มิ.ย.65

  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง 39 อัตรา หน่วยงาน ตำแหน่ง และจำนวนอัตราที่รับสมัคร 1.1 สำนักบริหารกลาง พนักงานสัญญาจ้าง งานการประชุม 1 อัตรา ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการ, สาขาวิชาเลขานุการ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พนักงานสัญญาจ้าง งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ 1 อัตรา ป.ตรี นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ป.ตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1.2 สำนักบัญชีและการเงิน พนักงานสัญญาจ้าง งานบัญชีภาคเหนือบน 1 อัตรา ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ป.ตรี บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) พนักงานสัญญาจ้าง งานบัญชีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 อัตรา ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี […]

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครผู้อำนวยการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจส่งเสริมพัฒนาสวนป่าเศรษฐกิจแล อุตสาหกรรมไม้ ตลอดจนดำเนินการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และอนุรักษ์บริบาลช้างไทย รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ อ.อ.ป. วุฒิ ป.โท ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 – วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 สอบถามรายละเอียด ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เลขที่ 76 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100 โทร. 0 2282 4617 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือดาวน์โหลดที่ www.fio.co.th รายละเอียด : http://www.fio.co.th/fioWebdoc64/j640709-info.pdf ใบสมัคร : http://www.fio.co.th/fioWebdoc64/j640709-app.pdf ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง วุฒิ ปวช./ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี38อัตรา บรรจุกทม.-ภูมิภาค รับสมัครบัดนี้-28ก.พ.62

    องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง สำนักงานกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานสารบรรณ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ป.ตรี (บริหารธุรกิจบัณฑิต) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ บริหารทรัพยากรมนุษย์ พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ป.ตรี (นิเทศศาสตร์บัณฑิต,ศิลปศาสตรบัณฑิต,วารสารบัณฑิต) สาขาวิชาประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานบริหารทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ป.ตรี (บริหารธุรกิจบัณฑิต) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ บริหารทรัพยากรมนุษย์ พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานควบคุมทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ป.ตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ […]

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครพนักงาน20อัตรา บรรจุกทม.-ภูมิภาค วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี สมัครทางไปรษณีย์บัดนี้-30พ.ย.61

    องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง 20 อัตรา ปฏิบัติงานส่วนกลาง (กทม.) และส่วนภูมิภาค สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ บัดนี้-30 พ.ย.61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดโทรสอบถาม 0-2282-3243-7 ต่อ 134 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม (15หน้า)  ตำแหน่งและอัตราว่างในแต่ละสังกัด สำนักงานกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานซ่อมบำรุง 1 อัตรา เงินเดือน 13,285 บาท (รวมค่าครองชีพ) พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานจัดซื้อจัดจ้าง 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานพัฒนาระบบงาน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่ดี 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานควบคุมระบบงาน 1 อัตรา […]

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง50อัตรา ปวช./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-18มิ.ย.61

    องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง 50 อัตรา บรรจุทั่วประเทศ คุณวุฒิ ปวช./ปวส./ปริญญาตรี สมัครด้วยตนเอง/สมัครทางไปรษณีย์ บัดนี้-18 มิ.ย.61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2282-3243-7 ต่อ 134 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม     

(สมัครทางไปรษณีย์ได้)ออป.รับสมัครงานวุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-30ต.ค.60

  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง 1. งานบริหารจัดการเงิน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท(กทม.) – ปริญญาตรี การเงิน เศรษฐศาสตร์ 2. งานแผนงานและการตลาด จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (กทม./พระนครศรีอยุธยา) – ปริญญาตรี วนศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ 3. งานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 12,150-13,285 บาท (พระนครศรีอยุธยา) – ปวช. หรือ ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4. งานสวนป่าโป่งน้ำร้อน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (จันทบุรี) – ปริญญาตรี […]

1 2