47อัตรา!! อบจ.พิษณุโลก รับสมัครบรรจุเป็นพนักงาน ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี

Advertisement Advertisement   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 47 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) 1.ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา 2. ครูอาสาพัฒนาการกีฬา 1 อัตรา 3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา 4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา 5. ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา 6. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา 7. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 2 อัตรา 8. ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล 1 อัตรา Advertisement พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ) 9. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 2 อัตรา 10 . พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 7 อัตรา 11. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 7 […]

อบจ.สระแก้ว รับสมัครพนักงานจ้าง10อัตรา วุฒิ ปวช./ป.ตรี 11-31ม.ค.66

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พนักงานจ้างตามภารกิจ 1) ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 4 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชีพาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 2) ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์ และอนามัย วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เวชศาสตร์การกีฬา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พยาบาล ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฏวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา […]

อบจ.เชียงราย รับสมัครพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ-ปวส.

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3 อัตรา – ปวช.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และ การจัดการทั่วไปต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือสาขาหรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ – ปวท.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และ การจัดการทั่วไปต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต) หรือสาขาหรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ – ปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และ การจัดการทั่วไปต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) หรือสาขาหรือทางอื่นที่ ก.จ. […]

อบจ.เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้าง22อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.เอก

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานจ้างตามภารกิจ 1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 11 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้ คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับ การรับรองจากทางราชการ หรือ หน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 อัตรา มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ – ประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ การแพทย์แผนไทย ซึ่งมีระยะเวลา การศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ – ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ การแพทย์แผนไทย ซึ่งมีระยะเวลา การศึกษาไม่น้อยกว่า […]

อบจ.แม่ฮ่องสอน รับสมัครเป็นพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี 15-23ธ.ค.65

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 14 อัตรา ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 11 ตำแหน่ง รวม 13 อัตรา ดังนี้ 1) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือใน สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 2) ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล 1 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา หรือทางเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่างกล โรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง โลหะการ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. […]

อบจ.นครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานขับเครื่องจักรกลเบา/กลาง/หนัก บัดนี้-2ธ.ค.65

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) 1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ สังกัดกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความรู้ ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี และเคยขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย 2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 1 อัตรา ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ สังกัดกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม – มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยขับ เครื่องจักรกลขนาดกลางมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายและ – เป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ – มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกล มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย 3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 1 อัตรา ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ สังกัดกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม – มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกล ขนาดหนักมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย และ […]

อบจ.ร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี 1-13ธ.ค.65

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พนักงานจ้างตามภารกิจ 1) ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชา บัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ […]

อบจ.อยุธยา รับสมัครคนงาน-ขับเครื่องจักร ไม่จำกัดวุฒิ 35อัตรา 28พ.ย.-14ธ.ค.65

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 11 ตำแหน่ง 35 อัตรา (1) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 5 อัตรา – ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา – ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย ประเภทที่ 2 ขึ้นไป – มีความรู้ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดกลางได้เป็นอย่างดี (2) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 13 อัตรา – ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา – ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย ประเภทที่ 2 ขึ้นไป – มีความรู้ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี (3) คนงาน (เครื่องสูบน้ำ) 2 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา (4) คนงาน (ทุ่งหันตรา) 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา (5) คนงาน (ซ่อมสายทาง) 3 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา (6) คนงาน (อาคาร) 1 […]

หน่วยสาธารณสุข อบจ.หนองบัวลำภู รับสมัครพยาบาล-ตำแหน่งอื่นๆ109อัตรา บัดนี้-30พ.ย.65

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุงหน่วยบริการสาธารณสุข) 1. พยาบาลวิชาชีพ 17 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2. นักวิชาการสาธารณสุข 22 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 3. แพทย์แผนไทย 4 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นประกอบวิชาชีพการแพทย์ แผนไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 4. ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 1 อัตรา (1) มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญในการสนับสนุนงานการแพทย์แผนไทย/ แผนไทยประยุกต์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ และ (2) ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือเทียบเท่า และ (3) ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330/372 ชั่วโมง หรือ ประเภทการนวดไทย 800 ชั่วโมง จากสถาบันการศึกษา หรือสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยหรือหน่วยงาน ที่ผ่านการรับรองหลักสูตรจากคณะกรรมการวิชาชีพ 5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี […]

อบจ.กาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงานจ้าง วุฒิ ม.3-ป.เอก 9อัตรา บัดนี้-12ต.ค.65

    อบจ.กาฬสินธุ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา – ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก. อบต. รับรอง – ป.โทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางหรือสาขาวิชาการ วางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทางหรือสาขาวิชาที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง – ป.เอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทางหรือสาขาวิชาการ วางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทางหรือสาขาวิชาที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา […]

1 2 9