องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง รับสมัครพนักงาน 13 อัตรา

Advertisement   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2564 การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) 1. ตำแหน่งผู้ช่วยครูวิชาเอกคณิตศาสตร์ 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000-15,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาหรือทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ ในกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา สถิติ สถิตประยุกต์ การสอนคณิตศาสตร์ สถิติคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์สถิติ คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ คณิตศาสตร์ศึกษา การศึกษาคณิตศาสตร์ สถิติศาสตร์ (13) คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใตวิชาเอกหนึ่ง ตรง ตามชื่อสาขาวิชาเอก […]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง รับสมัครพนักงาน 11 อัตรา 19-28 ต.ค.64

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-28 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พนักงานจ้างตามภารกิจผู้มีคุณวุฒิ 1. ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก 2. ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3. ตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรโยธา 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก 4. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 2 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 5. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. พนักงานจ้างตามภารกิจผู้มีทักษะ 1. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 1 อัตรา 2. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป 1. ตำแหน่งนักการ […]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 27 อัตรา

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-26 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 1. ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา วุฒ ป.ตรี 2. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 2 อัตรา วุฒ ป.ตรี 3. ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว 2 อัตรา วุฒ ป.ตรี 4. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา วุฒ ป.ตรี 5. ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา วุฒ ป.ตรี 6. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา วุฒ ป.ตรี 7. ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา 2 อัตรา วุฒ ป.ตรี 8. ตำแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ […]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร รับสมัครพนักงานจ้าง 11 อัตรา 1-9 ก.ย.64

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ) 1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 3 อัตรา 2. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รร.บางลายพิทยาคม) 1 อัตรา ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป 1) ตำแหน่ง คนงาน 3 อัตรา 2) ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 1 อัตรา 3) ตำแหน่ง ภารโรง 1 อัตรา 4) ตำแหน่ง คนสวน 1 อัตรา 5) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 3. วัน เวลา […]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา รับสมัครพนักงานจ้าง 22 อัตรา 1-9 ก.ย.64

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 1) ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2) ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3) ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 4) ตำแหน่งผู้ช่วยครู วุฒิ ป.ตรี วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา วิชาเอกพลศึกษา 1 อัตรา 5) ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างภาพ 1 อัตรา วุฒิ ปวส. 6 ) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 1 อัตรา 7) […]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคล 4 อัตรา

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคล 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-27 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา การจ้างเหมาบริการบุคคลเป็นผู้สอนเฉพาะทาง (โค้ช) วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา ประเภทกีฬาวอลเลย์บอล ประเภทกีฬาฟุตซอล และประเภทกีฬาฟุตบอลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1. ผู้สอนเฉพาะทาง (โค้ช) ประเภทกีฬาวอลเลย์บอล 1 อัตรา 2 ผู้สอนเฉพาะทาง (โค้ช) ประเภทกีฬาฟุตซอล 1 อัตรา 3 ผู้สอนเฉพาะทาง (โค้ช) ประเภทกีฬาฟุตบอล 2 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ สามารถขอรับใบสมัครและยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23-27 สิงหาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร รับสมัครพนักงานจ้าง 5 อัตรา บัดนี้-18 ส.ค.64

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-18 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. ทุกสาขา 2. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 3 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ตั้งแต่วันที่ 9-18 สิงหาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ สามารถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4571-1642 หรือทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ที่ www.yst-pao.go.th ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี รับสมัครพนักงานจ้าง 25 อัตรา

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 25 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี พนักงานจ้างทั่วไป  2 ตำแหน่ง รวม 25 อัตรา 1. ตำแหน่งคนงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 5 อัตรา 2. ตำแหน่งคนสวน กองช่าง 16 อัตรา 3. ตำแหน่งคนงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4 อัตรา กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2564 ณ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การ บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การ บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โทร. 0 – 5651 – 1297 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

จังหวัดปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 82 อัตรา

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 82 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-30 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พนักงานจ้างตามภารกิจ (1) ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 9 อัตรา (2) ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา (3) ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 3 อัตรา (4) ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา (6) ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 4 อัตรา (7) ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา (8) ผู้ช่วยพยาบาล 3 อัตรา (9) ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 2 อัตรา (10) ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล 2 อัตรา (11) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 5 อัตรา (12) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข […]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงาน 26 อัตรา

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 26 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ตั้งแต่วันที่ 12-26 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ. 2564 1.ผู้ช่วยครู จำนวน 22 อัตรา 1. กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา 4 อัตรา 2. กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ 4 อัตรา 3. กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย 4 อัตรา 4. กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ 3 อัตรา 5. กลุ่มวิชาเอกภาษาจีน 1 อัตรา 6. กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา 7. กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา 8. กลุ่มวิชาเอกเคมี 1 อัตรา 9. กลุ่มวิชาเอกดนตรีสากล […]

1 2