อบจ.กระบี่ รับสมัครครูคณิต-ตำแหน่งอื่นๆ วุฒิ ปวช.-ป.ตรี 15-28ส.ค.65

Advertisement Advertisement   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ พนักงานจ้างตามภารกิจผู้มี (คุณวุฒิ) (1) ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา – ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง หรือ – ป.โทหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางหรือสาขาวิชาการวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทางหรือสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรอง (2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 2 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิชาหรือทาง บัญชี การขาย พณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจัดการ การธนาคารและธุรกิจการเงิน ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การโฆษณา การโรงแรม การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ […]

อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครครู-ตำแหน่งอื่นๆ 10อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.เอก

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1) ผู้ช่วยครู สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา ป.ตรี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 2) ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก 3) ผู้ช่วยนายช่างโยธา 3 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 4) ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 5) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 6) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 7) คนงาน 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ ขอรับใบสมัคร ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 15-24 ส.ค.65 ในวันและเวลาราชการ (แต่งกายด้วยชุดสุภาพ และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่สวมใส่กางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น […]

อบจ.นนท์ รับสมัครครู-ผู้ดูแลเด็ก213อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี 1-9ส.ค.65

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร 1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) 123 อัตรา ดังนี้ 1) เอกภาษาไทย จำนวน 10 อัตรา 2) เอกคณิตศาสตร์ จำนวน 17 อัตรา 3) เอกวิทยาศาสตร์ (ทั่วไป) จำนวน 10 อัตรา 4) เอกเคมี จำนวน 3 อัตรา 5) เอกสังคมศึกษา จำนวน 3 อัตรา 6) เอกสุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 3 อัตรา 7) เอกศิลปศึกษา จำนวน 3 อัตรา 8) เอกนาฏศิลป์ จำนวน 3 […]

อบจ.ลำปาง รับสมัครพนักงานจ้าง23อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 1) ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา ป.ตรีขึ้นไป หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง สังคมศาสตร์ การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 2) ผู้ช่วยครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา ป.ตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ หรือทาง อื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 […]

อบจ.บึงกาฬ รับสมัครพนักงาน16อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี 19-27ก.ค.65

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ) 1) ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา 2) ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากรบุคคล 3) ผู้ช่วยนิติกร 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางนิติศาสตร์ กฎหมาย 4) ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางศึกษา ศึกษาศาสต 5) ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 6) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากราชการ […]

อบจ.เชียงราย รับสมัครครูอัตราจ้าง21อัตรา 25ก.ค.-5ส.ค.65

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่งผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) 21 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 1. สาขาวิชาเอกภาษาไทย 2 อัตรา 2. สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ 3 อัตรา 3. สาขาวิชาเอกฟิสิกส์ 1 อัตรา 4. สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา 5. สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 4 อัตรา 6. สาขาวิชาเอกภาษาจีน 1 อัตรา 7. สาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา 8. สาขาวิชาเอกดนตรีหรือศิลปะ 2 อัตรา 9. สาขาวิชาเอกการงานอาชีพ 2 อัตรา 10. สาขาวิชาเอกพลศึกษา 1 อัตรา 11. สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา […]

อบจ.มหาสารคาม รับสมัครคนขับรถกู้ชีพ-พนง.รับแจ้งเหตุ วุฒิ ม.6 บัดนี้-15ส.ค.65

  อบจ.มหาสารคาม รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำศูนย์ประสานงานและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน สังกัดกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา 1. พนักงานขับรถกู้ชีพ 3 อัตรา เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.6 มีใบอนุญาตขับรถยนต์ มีประสบการณ์ขับรถกู้ชีพ และผ่านการอบรม EMR / EMT จะพิจารณาเป็นพิเศษ 2. พนักงานรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 1 อัตรา เพศชาย-หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.6 มีอัธยาศัยดี พูดจาไพเราะ มีประสบการณ์ในการรับโทรศัพท์ และผ่านการอบรม EMR/EMT จะพิจารณาเป็นพิเศษ หลักฐานการสมัคร – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน – สำเนาทะเบียนบ้าน – สำเนาวุฒิการศึกษา – ระเบียนผลการเรียน – รูปถ่าย […]

อบจ.ระยอง รับสมัครเป็นพนักงานจ้าง153อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี 18-27ก.ค.65

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร 1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ 24 ตำแหน่ง รวม 123 อัตรา ประกอบด้วย ก. ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ จำนวน 20 ตำแหน่ง 102 อัตรา ดังนี้ 1)ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) คุณวุฒิ ป.ตรี มีใบอนุญาต – กลุ่มวิชาปฐมวัย จำนวน 3 อัตรา – กลุ่มวิชาศิลปะ จำนวน 2 อัตรา – กลุ่มวิชาดนตรี จำนวน 1 อัตรา – กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา – กลุ่มวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา – กลุ่มวิชาช่างกลโรงงาน จำนวน […]

อบจ.สงขลา รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานจ้าง36อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ปวส.19-27ก.ค.65

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีทักษะ จำนวน 5 ตำแหน่ง 21 อัตรา ดังนี้ (1) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง / สำนักช่าง 1 อัตรา (2) นายเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต / กองกิจการขนส่ง 4 อัตรา (3) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา / สำนักช่าง 5 อัตรา (4) พนักงานขับเรือยนต์ / สำนักช่าง 1 อัตรา (5) พนักงานวิทยุสื่อสาร / กองสาธารณสุข 2 อัตรา (6) ช่างกลเรือ / กองกิจการขนส่ง 8 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป 15 อัตรา ขอรับใบสมัครและ […]

อบจ.กระบี่ รับสมัครครูภาษาไทย-ครูสังคม วุฒิ ป.ตรี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 7-22ก.ค.65

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ – ผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภา ออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน – ผู้ช่วยครู วิชาเอกสังคมศึกษา 2 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภา ออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน รับสมัครระหว่างวันที่ 7 – 22ก.ค.65 ในวันและเวลาราชการ ผู้ที่ประสงค์สมัครสามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 7