องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัคพนักงานบริหารทั่วไป บัดนี้-23ก.พ.65

Advertisement Advertisement   องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 3 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การจัดการน้ำเสีย ที่ 9 /2565 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 3 กองพัฒนาและบริหารโครงการ ฝ่ายวิศวกรรม ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 3 กองพัฒนาและบริหารโครงการ ฝ่ายวิศวกรรม 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 15,000 บาท Advertisement วิธีการรับสมัคร 1. สมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.wma.or.th หัวข้อประกาศสมัครงาน ให้กรอกข้อความใบสมัครให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัครได้ด้วยตนเองที่ กองทรัพยากรบุคคล องค์การจัดการน้ำเสีย เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ […]

องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3-5

  องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3-5 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ธันวาคม 2564 องค์การจัดการน้ำเสีย ที่ 106 /2564 รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุในตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3-5 กองนโยบายและแผน ฝ่ายพัฒนาองค์กร สายงานวิชาการและแผน ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3-5 กองนโยบายและแผน ฝ่ายพัฒนาองค์กร สายงานวิชาการและแผน จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิและคุณสมบัติตำแหน่ง 1.1 คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิศวกรรมศาสตร์/สาธารณสุข ศาสตร์/วิทยาศาสตร์/เศรษฐศาสตร์/การเงิน 1.2 อายุไม่เกิน 35 ปี ในวันสมัคร 1.3 ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือ ผลการสอบอื่นที่เทียบเท่า หรือผลการทดสอบขององค์การจัดการน้ำเสีย 1.4 มีความรู้ในงานเลขานุการ งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานบริการภายใน อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ […]

องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานพัสดุ

    องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2564 องค์การจัดการน้ำเสีย ที่ 73 /2564 รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุในตำแหน่งพนักงานพัสดุ ระดับ 3-5 กองพัสดุและบริการ ฝ่ายอำนวยการ สายงานบริหาร ตำแหน่งพนักงานพัสดุ ระดับ 3-5 กองพัสดุและบริการ ฝ่ายอำนวยการ สายงานบริหาร 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี วิธีการรับสมัคร 1. กรณีสมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.wma.or.th หัวข้อประกาศสมัครงาน ให้กรอกข้อความใบสมัครให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัครได้ด้วยตนเองที่ กองทรัพยากรบุคคล องค์การจัดการน้ำเสีย เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 […]

องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครพนักงานบริหารทั่วไป ระดับ7 บัดนี้-30 มิ.ย.64

  องค์การจัดการน้ำเสีย ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุใน ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 7 ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี 1.สมัครด้วยตนเอง สามารถขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.wma.or.th 2.สมัครทางไปรษณีย์ ที่ กองทรัพยากรบุคคล องค์การจัดการน้ำเสีย เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1ชั้น 23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจัตุจักร กรุงเทพฯ 10900 และเขียน ตำแหน่งงานที่สมัครที่มุมซอง ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันสมัคร 3.สมัครทางออนไล์ ได้ที่ www.wma.or.th ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

องค์การจัดการน้ำเสีย พนักงานการเงิน 3-5 วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-30 มิ.ย.64

  องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่ง พนักงานการเงิน 3-5 กองการเงิน ฝ่ายบัญชีและการเงิน สายบริหาร วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี การรับสมัคร 1.สมัครด้วยตนเอง สามารถขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.wma.or.th 2.สมัครทางไปรษณีย์ ที่ กองทรัพยากรบุคคล องค์การจัดการน้ำเสีย เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1ชั้น 23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจัตุจักร กรุงเทพฯ 10900 และเขียน ตำแหน่งงานที่สมัครที่มุมซอง ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันสมัคร 3.สมัครทางออนไล์ ได้ที่ www.wma.or.th ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 4