กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง (19 – 31 ก.ค.56)

Advertisement กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง สังกัดจังหวัดมหาสารคาม (19 – 31 ก.ค.56)   Advertisement   กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง สังกัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.มหาสารคาม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ อัตราเงินเดือน :     19680 บาท ประเภท :     บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท [highlight]คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางผังเมืองหรือทางสถาปัตยกรรม[/highlight] ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางผังเมือง ศึกษา พัฒนา จัดทำหลักเกณฑ์และกำหนดมาตรฐานงานวางผังเมือง คิดค้นปรับปรุงแก้ไขปัญหา และอุปสรรคงานวางผังเมือง ให้การศึกษาอบรม ให้คำปรึกษาข้อคิดข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ กำกับดูแล […]