เทศบาลนครนครราชสีมา รับสมัครพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี บัดนี้-29มิ.ย.65

Advertisement Advertisement   เทศบาลนครนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป – ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา หรือวุฒิ ป.โท/ป.เอก ในทางหรือ สาขาวิชาการวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทางหรือ สาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง Advertisement – ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 1 อัตรา ป.ตรีขึ้นไป ในสาขาวิชา หรือทางเกษตรศาสตร์ การเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สัตวแพทย์ เทคโนโลยีทางการเกษตร การจัดการ ศัตรูพืช พืชไร่ พืชสวน โรคพืชวิทยา พัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเกษตร หรือในสาขาวิชาหรือ ทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ […]

เทศบาลนครนครราชสีมา รับสมัครครูและตำแหน่งอื่นๆ บัดนี้-7มิ.ย.65

  เทศบาลนครนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ 1) ผู้ช่วยครู (กลุ่มวิชาสาขาไฟฟ้ากำลัง) 1 อัตรา มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และได้รับวุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาหรือทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งใน วิชาเอกดังต่อไปนี้ – ช่างไฟฟ้า – ไฟฟ้ากำลัง – วิศกรรมไฟฟ้า – เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม – อุตสาหกรรมศิลป์(ไฟฟ้า) – วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต – เทคโนโลยีไฟฟ้า – อุตสาหกรรมไฟฟ้า) – ไฟฟ้าอุตสาหกรรม – เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ – วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา – วิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใด วิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก *กรณีที่ชื่อวิชาเอกไม่เป็นไปตามบัญชีรายละเอียดข้างต้น ให้ปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206/ว 13 […]

เทศบาลเมืองสีคิ้ว รับสมัครพนักงานจ้าง12อัตรา บัดนี้-27พ.ค.65

  เทศบาลเมืองสีคิ้ว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 12 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเคมี กฎหมาย รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม สถาปัตยกรรม ก่อสร้าง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมความปลอดภัย การ-จัดการสาธารณภัย หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน 1 อัตรา วุฒิ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขา วิชาหรือทางบัญชีการขาย พณิชยการ เลขานุการ การตลาด ภาษาต่างประเทศ การจัดการ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ วุฒิ ปวท. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พณิชยการ เลขานุการ […]

กฟภ.รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ปวช. 208 อัตรา บัดนี้-20พ.ค.65

  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง 208 อัตรา สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี เขตพื้นที่การปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี, หนองคาย, ขอนแก่น, เลย, สกลนคร, นครพนม, หนองบัวลำภู, บึงกาฬ 1. ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า) 73 อัตรา 2. ผู้ช่วยช่าง 35 อัตรา 3. ผู้ช่วยบัญชี 1 อัตรา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, ยโสธร, มหาสารคาม, กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด, มุกดาหาร, อำนาจเจริญ 1. ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า) 22 อัตรา […]

กระทรวง พม.รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี70อัตรา

  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 นักพัฒนาสังคม (ส่วนกลาง)  1 อัตรา กองต่อต้านการค้ามนุษย์ นักพัฒนาสังคม 1 อัตรา สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านศรีสุราษฏร์) สุราษฎร์ธานี กองต่อต้านการค้ามนุษย์ นักสังคมสงเคราะห์ (ส่วนกลาง) 4 อัตรา (กองต่อต้านการค้ามนุษย์ 1 อัตรา, ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (1300) กองตรวจราชการ 3 อัตรา) นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (ชาย) ปทุมธานี กองต่อต้านการค้ามนุษย์ นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ) นนทบุรี กองต่อต้านการค้ามนุษย์ นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านนารีสวัสดิ์) นครราชสีมา กองต่อต้านการค้ามนุษย์ นักสังคมสงเคราะห์ 2 อัตรา […]

กรมการสัตว์ทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ(ชาย/หญิง) บัดนี้-11มี.ค.65

  กรมการสัตว์ทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย/หญิง) 29 อัตรา 1. พนักงานเลี้ยงสัตว์ทางทหาร 1 อัตรา โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก (นครนายก) วุฒิม.3 หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า (เพศชาย) 2. พนักงานเลี้ยงสัตว์ทางทหาร 7 อัตรา ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก (นครราชสีมา) วุฒิม.3 หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า (เพศชาย) 3. พนักงานเลี้ยงสัตว์ทางทหาร 5 อัตรา กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 1 กรมการสัตว์ทหารบก (กาญจนบุรี) วุฒิม.3 หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า (เพศชาย) 4. พนักงานเลี้ยงสัตว์ทางทหาร 6 อัตรา กองการสัตว์และภาษตรกรรมที่ 2 กรมการสัตว์ทหารบก (นครราชสีมา) วุฒิม.3 หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า […]

ราบ3 รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 21อัตรา

        กองพลทหารราบที่ 3 รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ 2565 พลขับรถ, พลขับรถช่างโยธาสนาม และพลขับรถน้ำมัน 9 อัตรา ตำแหน่ง ทั่วไป 8 อัตรา (เสมียนพิมพ์ดีด, เสมียนรหัส, เสมียนกำลังพล, เสมียนส่งกำลัง,เสมียนธุรการและกำลังพล, ผช.นายสิบส่งกำลัง และนายสิบกำลังพล) พลสูทกรรม 1 อัตรา ช่างยานยนต์ล้อ 2 อัตรา ช่างวิทยุ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่ง พลขับรถ, พลขับรถช่างโยธาสนาม และพลขับรถน้ำมัน เป็นทหารกองหนุน หรือเป็นผู้สำเร็จนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 – 5 อายุ 22 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น […]

มหาดไทย รับสมัครเป็นพนักงานราชการ14อัตรา 7-14ก.พ.65

  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง พนักงานช่างไฟฟ้า ค่าตอบแทน 13,800 บาท สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1 (พระนครศรีอยุธยา) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 2 (ชลบุรี) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 3 (นครปฐม) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 5 (อุดรธานี) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 6 (ขอนแก่น) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 (เชียงใหม่) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 8 (พิษณุโลก) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 9 (นครสวรรค์) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 10 (สุราษฎร์ธานี) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 11 (นครศรีธรรมราช) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 12 (สงขลา) ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม […]

กองบัญชาการช่วยรบที่2 รับสมัครสอบบรรจุนายสิบ 6อัตรา

  กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2565 (อัตราสิบเอก) เสมียน (ชกท.710) 2 อัตรา นายสิบคลัง (ชกท.551) 1 อัตรา พลขับรถ (ชกท.640) 2 อัตรา พนักงานวิทยุ (ชกท.o50) 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง กลุ่มเสมียน ได้แก่ตำแหน่ง เสมียน, นายสินคลัง และพนักงานวิทยุ มีอายุตั้งแต่ 18 ปี และไม่เกิน 30 ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป สามารถพิมพ์เอกสารตาม ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2563 และมีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ตำแหน่ง พลขับรถ มีอายุตั้งแต่ 22 ปี และไม่เกิน 30 ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น […]

1 2
error: