เทศบาลเมืองบางแก้ว รับสมัครพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ-ป.เอก บัดนี้-1มิ.ย.65

Advertisement Advertisement   เทศบาลเมืองบางแก้ว รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง 29 ตำแหน่ง 55 อัตรา สำนักปลัดเทศบาล 9 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ 3 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่าน การฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับ การรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือ รับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ พนักงานดับเพลิง (ทักษะ) 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานดับเพลิงไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจาก หน่วยงานหรือส่วนราชการ พนักงานจ้างทั่วไป คนงานทั่วไป 1 อัตรา […]

สถาบันราชประชาสมาสัย รับสมัครพยาบาล เงินเดือน59,680 บัดนี้-19พ.ค.65

  สถาบันราชประชาสมาสัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ของสถาบันราชประชาสมาสัย ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา ค่าตอบแทนรายเดือนเหมาจ่าย 59,680 บาท/เดือน (รวมค่าเสี่ยงภัยแล้ว) ผู้สมัครต้องได้รับ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถสมัครได้ บัดนี้- 19 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ (1) สมัครด้วยตนเอง โดยยื่นใบสมัครและหลักฐานการสมัครที่งานทรัพยากรบุคคล อาคารอาชีวเวชศาสตร์ ชั้น 7 สถาบันราชประชาสมาสัย เลขที่ 15 หมู่ 7 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในวันและเวลาราชการ (2) สมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โดยสแกนหลักฐานการสมัครในรูปแบบไฟล์ pdf ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] และต้องนำ หลักฐานการสมัครมายืนในวันที่เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ […]

เทศบาลตำบลบางเมือง รับสมัครพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ-ป.เอก 31อัตรา

  เทศบาลตำบลบางเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 31 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ (1) ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาในเอกสารประกาศ) (2) ผู้ช่วยนักวิชาการสวนสาธารณะ 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาในเอกสารประกาศ) (3) ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล 2 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาในเอกสารประกาศ) (4) ผู้ช่วยนักโภชนาการ 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาในเอกสารประกาศ) (5) ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาในเอกสารประกาศ) (6) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาในเอกสารประกาศ) (7) ผู้ช่วยนายช่างโยธา 2 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาในเอกสารประกาศ) […]

กรมการสื่อสารฯ ทหารเรือ รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3 บัดนี้-6พ.ค.65

  กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร พนักงานบริการ กองวิทยาการ สำนักนโยบายและแผน กรมการสื่อสารและเทคโนโลยี สารสนเทศทหารเรือ ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนสื่อสารและสารสนเทศ กองวิทยาการ สำนักนโยบายและแผน กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 2 อัตรา พนักงานบริการ กองกลาง กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ปฏิบัติงาน ณ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 2 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 10,430 เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท คุณสมบัติทั่วไป สำเร็จการศึกษาวุฒิ ม.3 เพศชายหรือหญิง มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (นับถึงวันสมัคร) เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ และไม่มีข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ.2497) รับสมัครบัดนี้-6พ.ค.65 (ในวันราชการ) ระหว่างเวลา 09.00 น. – […]

ประมงสมุทรปราการ รับสมัครการเงิน-ช่างเครื่องเรือ วุฒิ ปวส.ขึ้นไป บัดนี้-10พ.ค.65

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท วุฒิ ปวส. จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาการบัญชี ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ ชั้นหนึ่งพิเศษ หรือชั้นหนึ่งพิเศษชำนาญงาน หรือประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ ชั้นหนึ่ง จากกรมเจ้าท่า ขอและยื่นใบสมัครพร้อมยื่น เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ เลขที่ 49 ซอยพระราชวีริยาภรณ์ 16 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ บัดนี้-10พ.ค.65 ในวันราชการ ภาคเข้า เวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2816 […]

บริษัท ยานภัณฑ์ สมุทรปราการ รับพนักงาน100อัตรา เพศชาย มีรอยสักก็รับ!

บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงาน 100 อัตรา รายได้เฉลี่ย 7,000-9,000 บาทต่อวิก บางพลี, สมุทรปราการ สถานที่ติดต่อ : บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) โรงงาน 2 : เลขที่ 3 หมู่ 7 กม.12 ถ.กิ่งแก้ว-ลาดกระบัง ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร: 02-175-2100-3, 02-175-2105-13 โทรสาร: 02-175-2120     คุณสมบัติ เพศชาย ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีรถรับส่งหลายสาย มีรอยสักก็รับ สวัสดิการ ค่าแรง 336 บาท/วัน (วุฒิ ม.3-ม.6) ค่าจ้างช่างเทคนิค 450 บาท/วัน (วุฒิ ปวช. ขึ้นไป) […]

กรมสรรพสามิต รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี/ป.โท

  กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา นักตรวจสอบภาษี ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 (นนทบุรี) ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรี/ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต นิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1 ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี ค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท ปวช. ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ในทางเดียวกัน หรือ ปวท.ในสาขาวิชา พณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ […]

ศาลเยาวชนฯสมุทรปราการ รับสมัคร จนท.คลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม

    สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาสังคมสงเคราะห์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือหนังสือรับรองการจบหลักสูตรในสาขาวิชาดังกล่าว หากมีประสบการณ์การทำงานในคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบศาล จะได้รับ การพิจารณาเป็นพิเศษ ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด สมุทรปราการ (http://smpjc.coj.gi.th) และยื่นใบสมัครทางอีเมล [email protected] หรือเดินทางมา สมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์ให้คำปรึกษาฯ ชั้น 2 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด สมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ศธจ.สมุทรปราการ รับสมัครเจ้าหน้าพัสดุ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-29ต.ค.64

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา หากมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องมาก่อนจะได้รับการพิจรณาเป็นกรณีพิเศษ ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนสามารถ Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.prakanedu.go.th หรือขอใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 34/4 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 19-29 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนฯ เปิดรับสมัครนิติกร(เนติบัณฑิต) เงินเดือน12,000

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนิติกร (เนติบัณฑิต) จำนวน 1 อัตรา 1. ปริญญาตรีนิติศาสตร์ 2. สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่เนติบัณฑิตยสภา สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ ถนนสุขุมวิท (สายเก่า) ตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2
error: