รพ.กันทรลักษ์ รับสมัครพยาบาล-ตำแหน่งอื่นๆ49อัตรา

Advertisement Advertisement   โรงพยาบาลกันทรลักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง (1) พยาบาลวิชาชีพ 13 อัตรา อัตราค่าจ้าง 800 บาท/วัน วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง (2) นักเทคนิคการแพทย์ 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง 750 บาท/วัน วุฒิ ป.ตรีในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ (3) นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 510 บาท/วัน วุฒิ ป.ตรี/ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางส่วนราชกการ เจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ (4) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง410 บาท/วัน วุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา การบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (5) […]

อบจ.ศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.3-12พ.ค.65

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 11 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) 9 อัตรา ดังนี้ (1) ผู้ช่วยนายช่างโยธา 3 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.(อ่านรายละเอียดสาขาวิชาในเอกสารประกาศ) (2) ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 2 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.(อ่านรายละเอียดสาขาวิชาในเอกสารประกาศ) (3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักช่าง 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.(อ่านรายละเอียดสาขาวิชาในเอกสารประกาศ) (4) ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก ในสาขาวิชา หรือทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์ สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ การบริหารการศึกษา สถิติ โบราณคดี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง การเกษตร วนศาสตร์ การประมง เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์ทางทะเล […]

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานจ้าง23อัตรา บัดนี้-25เม.ย.65

  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-25 เมษายน 2565 พนักงานจ้างทั่วไป 1) พนักงานขับรถยนต์  1 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ) มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงาน ในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย ไม่กำหนดคุณวุฒิ 2) พนักงานดับเพลิง 7 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ) มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ละมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและน้ำยาเคมี ต่าง ๆ ไม่กำหนดคุณวุฒิ 3) พนักงานเทศกิจ 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ) มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่กำหนดคุณวุฒิ 4) ยาม 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ) มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ในการต่อสู้ป้องกันและมีร่างกายแข็งแรง […]