กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 2-9เม.ย.61

Advertisement   Advertisement   กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 1. นายสัตวแพทย์ 4 อัตรา เงินเดือน 23,430 บาท บรรจุ/สถานที่รับสมัคร ระยอง ชุมพร ภูเก็ต สงขลา ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาสัตวแพทย์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 2. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท บรรจุ/สถานที่รับสมัคร กรุงเทพ ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางบริหารรัฐกิจ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือนิติศาสตร์ Advertisement 3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท บรรจุ/สถานที่รับสมัคร กรุงเทพ ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4. ผู้ช่วยนักวิจัย 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท บรรจุ/สถานที่รับสมัคร […]

โรงเรียนกระทุ่มแบน(วิเศษสมุทคุณ) รับสมัครสอบเป็นครูผู้สอน(ภาษาอังกฤษ) วุฒิ ป.ตรี 21ก.พ.-2มี.ค.61

    โรงเรียนกระทุ่มแบน(วิเศษสมุทคุณ) รับสมัครสอบเป็นครูผู้สอน เอกวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณวุฒิ ป.ตรี (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ภายในวันที่ 21 ก.พ.-2 มี.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 5-13ก.พ.61

    กรมประมง โดยศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันตามผลการรับรองของสำนักงาน ก.พ. ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการอาหาร ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีการบรรจุ หรือทางวิศวกรรมอาหาร /สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีการบรรจุ ทางวิศวกรรมอาหาร ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางชีววิทยา ทางผลิตภัณฑ์ประมง ทางผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทางอุตสาหกรรมการเกษตร ทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา ทางชีววิทยาประยุกต์ ทางชีววิทยาทั่วไป ทางชีวเคมี หรือทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ/ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางชีวเคมี ทางเคมีวิเคราะห์ หรือทางเคมี ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ภายในวันที่ 5-13 ก.พ.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม […]

กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ปวส.21-29ธ.ค.60

    กรมประมง โดยศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 1 (สมุทรสาคร) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาทคุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวส.ตามผลการรับรองของสำนักงาน ก.พ. ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 1 (สมุทรสาคร) ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ภายในวันที่ 21-29 ธ.ค.60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 3442 2607 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

จังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 1-8พ.ย.60

  จังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา  (2) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่  (3) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่  (4) สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ เช่น มีความรู้ในการใช้โปรแกรม Microsoft word, Excel และการใช้ Internet เป็นต้น  (5) มีความรู้ด้านระเบียบงานสารบรรณ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  (6) มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  (7) มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล  (8) มีความสามารถในการสื่อสาร รับฟัง และชี้แจงผู้อื่นอย่างเหมาะสม  สมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 5 ถนนเศรษฐกิจ […]

กรมสรรพากร รับสมัครงานวุฒิ ปวช.บัดนี้-29ก.ย.60

  กรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2 รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสรรพากร (ปวช.) ครั้งที่ 1/2560 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท  คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวช.จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2 ภายในวันที่ 19-29 ก.ย.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.บัดนี้-29ส.ค.60

  กรมประมง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 2 (สมุทรสาคร) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวส.ตามผลการรับรองของสำนักงาน ก.พ. ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานธุรการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภายในวันที่ 21-29 ส.ค.60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 032 661 398 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6 7-11ส.ค.60

  ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง 3 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท วุฒิ ม.6 ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร (กลุ่มงานปกครอง) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ภายในวันที่ 7-11 ส.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา4-11ก.ค.60

  กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 1 อัตรา  คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวช./ปวท. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี/ปวส. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร เลขที่ 21/36 หมู่ 9 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ภายในวันที่ 4-11 ก.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./อนุปริญญา ไม่ต้องผ่านภาค ก 5-17ก.ค.60

  กรมประมง โดยศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวส. ตามผลการรับรองของ ก.พ. ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง ทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ภายในวันที่ 5-17 ก.ค.60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 034 457 423 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

1 2