มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (บัดนี้ – 30 ส.ค.56)

Advertisement มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (บัดนี้ – 30 ส.ค.56) Advertisement มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาการบัญชี การเงิน เงินเดือน 9,140 บาท เงินค่าครองชีพ 1,500 บาท Advertisement สมัครงานราชการด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานบริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ค่าธรรมเนียมสอบ 100 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 3 กันยายน 2556 สอบข้อเขียน 6 กันยายน 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 13 กันยายน 2556 อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการ ม.สงขลา <<

องค์การจัดการน้ำเสีย เปิดรับสมัคพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 3-4 (บัดนี้ – 31 ก.ค.56)

องค์การจัดการน้ำเสีย เปิดรับสมัคพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 3-4 สังกัดสาขาสงขลา (บัดนี้ – 31 ก.ค.56) สมัครงานราชการ  องค์การจัดการน้ำเสีย เปิดรับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดสาขาสงขลา โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 3-4 ประจำที่สำนักงานจัดการน้ำเสีย สาขาสงขลา จำนวน 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 35 ปี มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ กว.) อัตราเงินเดือนขั้นต้น 10,150 บวกประสบการณ์ปีละ 1 ขั้น แต่ไม่เกิน 5 ปี สมัครงานราชการด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ได้ที่ องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล […]

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จ.สงขลา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ (บัดนี้ – 30 ก.ค. 2556)

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จ.สงขลา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ (บัดนี้ – 30 ก.ค. 2556)   สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,960 บาท ระดับการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร 2.นักวิชาการเกษตร อัตราว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,960 บาท ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ทางการเกษตร ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการเกษตร 3.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ อัตราว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,960 บาท ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ในทางที่มีการศึกษาวิชาการประมวลผลด้วยเครื่องจักร (คอมพิวเตอร์) ไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต **ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ความรับ ผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 คือ […]

1 8 9