กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.20-28พ.ย.60

Advertisement   Advertisement   กรมประมง โดยศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท Advertisement คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวช. ตามผลการรับรองของสำนักงาน ก.พ. ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาประมงทะเล ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ภายในวันที่ 20-28 พ.ย.60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 074 312 037 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

(งานราชการภูมิภาค)กรมกิจการสตรีฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการวุฒิ ม.6/ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี16-22พ.ย.60

  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 16 – 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  1. เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส. และ ได้รับใบนายท้ายเรือกลลำน้ำหรือคนใบคนใช้เครื่องจักรยนต์ของกรมเจ้าท่า สมัครที่ : สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ(บ้านเกร็ดตระการ)จังหวัดนนทบุรี ที่อยู่ 34/1 หมู่ 2 ตำบลเกาะเกร้ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.  สมัครได้ที่ : สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ(บ้านเกร็ดตระการ)จังหวัดนนทบุรี ที่อยู่ 34/1 หมู่ 2 ตำบลเกาะเกร้ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน […]

กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวส./ป.ตรี (ส่วนภูมิภาค)13-17พ.ย.60

  กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค 1. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 (ปราจีนบุรี) 1) ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 2) ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา  3) ตำแหน่ง : […]

คณะศิลปศาสตร์ มอ.รับสมัครอาจารย์วุฒิป.โท/ป.เอก บัดนี้เป็นต้นไป

  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานเงินรายได้ จำนวน 5 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดังนี้ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1. วุฒิปริญญาเอกสาขาวิชาสังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมวิทยา หรือมานุษยวิทยา หรือพัฒนาชุมชน หรือพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>  รายละเอียดประกาศ 2. วุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโททางภาษามลายู ตำแหน่งเลขที่ 0158 จำนวน 1 อัตรา คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> รายละเอียดประกาศ 3. วุฒิปริญญาเอกสาขาวิชาสังคมศาสตร์ฯ ตำแหน่งเลขที่ 2808 จำนวน 1 อัตรา คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> รายละเอียดประกาศ 4. วุฒิปริญญาเอกทางภาษาอังกฤษ ตำแหน่งเลขที่ 3341 จำนวน 1 อัตรา คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> รายละเอียดประกาศ พนักงานเงินรายได้ 1. ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา(ชาวต่างประเทศ) International Relations […]

(งานคนพิการ)กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา30ต.ค.-3พ.ย.60

  กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน 4 อัตรา – สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 จำนวน 1 อัตรา – สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 1 อัตรา – สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี 1 อัตรา – สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1 อัตรา คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 2. พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปฏิบัติงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่หน่วยงานที่มีตำแหน่งว่างตามที่ระบุในเอกสารประกาศ ภายในวันที่ 30 ต.ค.-3 พ.ย.60 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

(สมัครออนไลน์)สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.9-20ต.ค.60

  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ 4 อัตรา  (บรรจุกรุงเทพ,ชลบุรี,สงขลา,นครสวรรค์) อัตราเงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปวส.หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน สาขาเกษตรกรรม ทางปัศุสัตว์ ประมง ธุรกิจเกษตร สาขาวิชาบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ http://job.oae.go.th ภายในวันที่ 9-20 ต.ค.60 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จ.สงขลา รับสมัครงานวุฒิ ปวส./ป.ตรี บัดนี้-28ก.ย.60

  สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดสงขลา รับสมัครงานพนักงานจ้างเหมาบริการด่วน!!!! – นักจิตวิทยา (เพศชาย) 1 อัตรา – เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา          

(สมัครทางไปรษณีย์ได้)ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มอ.รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-29ก.ย.60

  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา (นโยบายและแผน) 1 อัตรา  อัตราค่าจ้าง – ป.ตรี เดือนละ 17,290 บาท – ป.โท เดือนละ 21,320 บาท คุณสมบัติเฉพาะ – ได้รับวุฒิ ป.ตรี/ป.โท ทางด้านการบริหาร การตลาดและประชาสัมพันธ์ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เน้นสาขาทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ – มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น/ความรู้ด้านการวัดวิเคราะห์/มีทักษะภาษาอังกฤษค่อนข้างดี – พร้อมทำงานหนัก เปิดรับสมัครบัดนี้-29 ก.ย.60 (สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์) คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.18-22ก.ย.60

  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. นายช่างรังวัด 4 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท ปฏิบัติงาน สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4-7  – ได้รับวุฒิ ปวส. ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง 2. เจ้าพนักงานประมง 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท ปฏิบัติงาน สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6  – ได้รับวุฒิ ปวส. ในสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 3. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท ปฏิบัติงาน สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 – ได้รับวุฒิ ปวส. ทางการบัญชี ทางพาณิชยการ และทางบริหารธุรกิจ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์รับสมัครสอบ 4 แห่งดังนี้ – สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 […]

เทศบาลนครสงขลา รับสมัครงานวุฒิ ป.6/ม.3/ปวช.15-21ก.ย.60

  เทศบาลนครสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 15 อัตรา 1. พนักงานเก็บเงินค่าบริการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสงขลา 6 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,000 บาท – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช.ทุกสาขา 2. ช่างบำรุงรักษาสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสงขลา 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช. ทางสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ ช่างประปา หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 3. พนักงานทำความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสงขลา 4 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.6 4. พนักงานรักษาความปลอดภัยสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสงขลา 4 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานธุรการ (สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสงขลา) สำนักปลัด […]

1 2 3 9