กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.29พ.ย.-6ธ.ค.60

Advertisement   Advertisement   Advertisement กรมการจัดหางาน โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท วุฒิ  ปวช. สาขาวิชาพาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด 257 หมู่ที่ 15 ถนนแจ้งสนิท ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ภายในวันที่ 29 พ.ย – 6 ธ.ค. 2560 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

รพ.ร้อยเอ็ด รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.25-31ส.ค.60

  รพ.ร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  1. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท – ได้รับวุฒิ ปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบริหารธุรกิจ 2. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท – ได้รับวุฒิ ปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ โยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิคส์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ ชั้น 6 โทร. 0 4351 8200-5 ต่อ 7659, 7669 ภายในวันที่ 25-31 ส.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมสรรพากร รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-23ส.ค.60

  กรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและเร่งรัดภาษีอากรค้าง 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานธุรการ ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด ภายในวันที่ 9-23 ส.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.1-8ส.ค.60

  ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. เจ้าหน้าที่ปกครอง 21 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท – ได้รับวุฒิ ปวช.ทุกสาขา 2. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท – ได้รับวุฒิ ปวช.ทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ภายในวันที่ 1-8 ส.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 24ก.ค.-1ส.ค.60

  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครู) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท  คุณสมบัติเฉพาะ – ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรองแล้ว ในกลุ่มวิชาช่างยนต์ 201 (โปรดอ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) – มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร เลขที่ 73 หมู่ 1 ต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด ภายในวันที่ 24 ก.ค.-1 ส.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช/ปวท/ปวส/อนุปริญญา27-31มี.ค.60

  กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,280 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1) ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือเทียบเท่าในทางเดียวกัน หรือ 2) ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ทางบัญชี พณิชยการ การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทางเดียวกัน หรือ 3) ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบัญชี พาณิชยการ การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทางเดียวกัน สถานที่รับสมัคร : ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน ตั้งแต่วันที่ 27-31 มีนาคม […]

(50อัตราสมัครออนไลน์)กรมท่าอากาศยาน รับสมัครงานวุฒิ ปวส/ป.ตรี3-17มี.ค.60

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมท่าอากาศยาน 1. บุคลากร 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท – ปฏิบัติงานที่ สำนักงานเลขานุการกรม (ส่วนกลาง) – ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท – ปฏิบัติงานที่ สำนักงานเลขานุการกรม (ส่วนกลาง) – ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 3. พนักงานธุรการ 6 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท – ปฏิบัติงานที่ สำนักงานเลขานุการกรมและหน่วยงานในส่วนกลาง – ได้รับวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน 4. วิศวกรโยธา 3 อัตรา เงินเดือน […]

(24อัตรา)กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวน

กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 24 อัตรา คุณวุฒิ ม.3/ปวช. เปิดรับสมัคร 13-17 มี.ค.60 ที่สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี            

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบพนักงานราชการ วุฒิ ปวช27ก.พ.-6มี.ค.60

กรมการขนส่งทางบก โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โทร. 0 4362 4151 ต่อ 11 ภายในวันที่ 27 ก.พ.-6 มี.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม  

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช/ปวส 1-9มี.ค.60

กรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชทั่วไป  2 ตำแหน่ง 2 อัตรา 1. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท ปฏิบัติงานที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุบลราชธานี – ได้รับวุฒิ ปวส.ทุกสาขา 2. นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท ปฏิบัติงานที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ร้อยเอ็ด – ได้รับวุฒิ ปวช.สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 2 เลขที่ 145 หมู่ 10 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ภายในวันที่ 1-9 มี.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ […]

1 2