มทร.ศรีวิชัย รับสมัครนักเทคนิคการสัตวแพทย์(ป.ตรี) 13-26ธ.ค.61

Advertisement   Advertisement   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการสัตวแพทย์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ Advertisement 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (6 ปี) สาขาสัตวแพทยศาสตร์  2. มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดี ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ภายในวันที่ 13-26 ธ.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

นายสิบภาคใต้ รับผู้หญิงด้วย!! กองบัญชาการช่วยรบที่4 รับสมัครทหารกองหนุน/บุคคลพลเรือน(ช-ญ)สอบเป็นนายทหารประทวน วุฒิ ปวช.บัดนี้-14ส.ค.61

    กองบัญชาการช่วยรบที่ 4 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน บรรจุรับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) เสมียนการเงิน 1 อัตรา เสมียนงบประมาณ 1 อัตรา   คุณสมบัติ : สำเร็จการศึกษา วุฒิ ปวช. ประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพาณิชยการ สาขางานการบัญชี (ทุกสาขาวิชาต้องศึกษาวิชาบัญชีอย่างน้อย 6 หน่วยกิต) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (WORD, EXCEL) เบื้องต้นได้ มีความสามารถในการพิมพ์ดีดภาษาไทยไม่น้อยกว่า 30 คำต่อ 1 นาที (อ่านคุณสมบัติอื่นๆ เพิ่มเติมในเอกสารด้านล่างนี้) ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องรับรอง (2) กองบัญชาการช่วยรบที่ 4 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ภายในวันที่ 23 ก.ค.-14 ส.ค.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-7549-5074-8 ต่อ […]

ม.วลัยลักษณ์ รับสมัครอาจารย์ หลักสูตรนิติศาสตร์ (กฎหมายระหว่างประเทศ) วุฒิ ป.โท/ป.เอก บัดนี้เป็นต้นไป

    ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรนิติศาสตร์ (กฎหมายระหว่างประเทศ) สังกัดสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ทำหน้าที่สอน วิจัย พัฒนางานด้านวิชาการ และบริการวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไป 1.1 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2535 1.2 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่เน้นการวิจัย 1.3 คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75 และปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.50 1.4 มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ คือ TOEFL (Paper-Based) ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า ดังนี้ TOEFL (computer-based) ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน หรือ TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 […]

สาขาวิชานิติศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี บัดนี้เป็นต้นไป

    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสาขาวิชานิติศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 17,400 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒินิติศาสตรบัณฑิต – ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) คือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 300 คะแนน หรือ ผลสอบอื่นที่เทียบเท่า – มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS office, Internet และโปรแกรมอื่น ๆ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน – มีทักษะด้านการติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิผล มีอัธยาศัยดี มนุษยสัมพันธ์ดี  – มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการอ่าน การเขียน สื่อสารได้ – ใฝ่รู้สิ่งใหม่เพื่อพัฒนาตนเองและประยุกต์ใช้กับงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้ – หากมีประสบการณ์ในด้านใดด้านหนึ่งต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ได้แก่ การจัดการหลักสูตร, การดำเนินงานและประเมินโครงการ, งานวิชาการ, งานวิจัย, […]

มรภ.นครศรีธรรมราช รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่านภาค ก 19-27ก.พ.61

    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รับสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานนิติการและการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ภายในวันที่ 19-27 ก.พ.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

(งานคนพิการ)กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา5-9ก.พ.61

    กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (พิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อตรา ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช คุณสมบัติเฉพาะ ได้รับวุฒิ ปวช.ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ ได้รับวุฒิ ปวท.ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ ได้รับวุฒิ ปวส.ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี โทร. […]

กองพลทหารราบที่5 รับสมัครทหารกองหนุนรับราชการเป็นนายทหารประทวน20อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช.บัดนี้-28ม.ค.61

    กองพลทหารราบที่ ๕ รับสมัครทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๒๐ อัตรา – เพศชาย อายุ ๑๘ – ๓๐ ปี วุฒิ ม.๖/ปวช. – รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ – ๒๘ ม.ค. ๖๑ สมัครที่ กองพลทหารราบที่ ๕ (หลังใหม่ ชั้น ๓) ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดเอกสารประกาศ             

รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท6-12ก.ย.60

  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท 6 ตำแหน่ง 13 อัตรา เปิดรับสมัคร ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ภายในวันที่ 6-12 ก.ย.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   

รพ.นครศรีธรรมราช รับสมัครงานวุฒิ ม.6/ปวส./ป.ตรี/ป.โท29ส.ค.-4ก.ย.60

  โรงพยาบาลนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1. นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 2. นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 3. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.โท (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 4. เจ้าพนักงานธุรการ 1  อัตรา คุณวุฒิ ปวส. (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 5. พนักงานซักฟอก 2 อัตรา คุณวุฒิ ม.6 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลนครศรีธรรมราช ภายในวันที่ 29 ส.ค.-4 ก.ย.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ปวช. 8-15ส.ค.60

  ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 1. เจ้าหน้าที่ปกครอง 23 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท วุฒิ ม.6 2. เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท วุฒิ ปวช.ทุกสาขา 3. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท วุฒิ ปวช. สาขาวิชาการบัญชี ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมราชสีห์ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 3 ภายในวันที่ 8-15 ส.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

1 2 4