สสจ.ชลบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (23 – 27 ก.ย.56)

Advertisement สสจ.ชลบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 – 27 ก.ย.56 Advertisement คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   ชื่อตำแหน่ง :     นักเทคนิคการแพทย์ อัตราเงินเดือน :     17,290 บาท ประเภท :     วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ Advertisement สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ถ. วชิรปราการ ต. บ้านสวน อ เมือง จ. […]

กศน.จ.ชลบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (บัดนี้ – 30 ส.ค.56)

กศน.จ.ชลบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ส.ค.56   คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com กศน.จ.ชลบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดสำหรับผู้ที่สนใจดังนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ เงินเดือน 15,960 บาท 2.ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวส. ในสาขาบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การขยาย การตลาด การเงินและการธนาคาร การจัดการ บริหารธุรกิจ เงินเดือน 12,240 บาท สมัครงานราชการกศน.จ.ชลบุรี  ด้วยตนเองได้ที่  สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี  97/32 ม.1 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ […]

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา (26 – 30 ส.ค.56)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา สังกัดส่วนภูมิภาค (26 – 30 ส.ค.56)   1.ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการพาณิชย์(ด้านบัญชี) อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท ประเภท :     บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดปัตตานี   2.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่การพาณิชย์ อัตราเงินเดือน :     9,960 บาท ประเภท : […]

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (บัดนี้ – 14 ส.ค.56)

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (บัดนี้ – 14 ส.ค.56)   สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อตำแหน่ง             นักวิชาการตรวจสอบบัญชี เงินเดือน 15,960 บาท วุฒิ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ในทางบัญชีหรือพาณิชยศาสตร์ ซึ่งได้มีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี  4/5 ถนนสุรศักดิ์ 2  ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทร 0 3832 2482 ค่าสมัครสอบ 100 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี และ ทาง http://chonburi.cad.go.th   อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี ที่นี้ <<  

สำนักทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี) เปิดรับสมัครพนักงานราชการสังกัดส่วนภูมิภาค 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา (16 ส.ค.- 22 ส.ค.56)

สำนักทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี) เปิดรับสมัครพนักงานราชการสังกัดส่วนภูมิภาค ชลบุรี ระยอง ตราด จำนวน 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา (16 ส.ค.- 22 ส.ค.56)   1.ชื่อตำแหน่ง :     นายช่างโยธา อัตราเงินเดือน :     12,240 บาท ประเภท :     เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง :     3 ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ สำนักทางหลวงชนบท จ.ชลบุรี 1 อัตรา สำนักทางหลวงชนบท จ.ระยอง 1 อัตรา สำนักทางหลวงชนบท จ.ตราด 1 อัตรา ระดับการศึกษา :     ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    […]

ม.บูรพา เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (บัดนี้ – 16 ส.ค.56)

ม.บูรพา เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัด คณะวิทยาการสารสนเทศ  (บัดนี้ – 16 ส.ค.56)     มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ วุฒิ ปริญาตรี สาขา เทคโนโลยีทางการศึกษา หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง อัตราว่าง 1 อัตรา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานโสตทัศนศึกษา เช่น เลือกเตรียมและควบคุมการผลิตวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการจัดแสดง หรือ การบรรยาย ช่วยเขียนและเรียบเรียงคำบรรยาย สมัครงานราชการ ม.บูรพา ด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ ม.บูรพา ชั้น 5 อาคารสิรินธร หรือโทรสอบถาม 03 810 3061 ในวันเวลาราชการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 19 ส.ค.56 หรือทางเว็บไซต์ http://www.informatics.buu.ac.th หรือโทรสอบถาม 03 810 […]

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานเวชสถิติ (8 – 26 ก.ค.56)

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานเวชสถิติ (8 – 26 ก.ค.56) สมัครงานราชการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี อัตราเงินเดือน :     17290 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี   2 ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี อัตราเงินเดือน :     12240 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปวส. สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ : […]

1 7 8