วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครสอบบรรจุนายสิบเสมียน(ชาย-หญิง)

Advertisement Advertisement   วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่ง เสมียน (อัตรา สิบเอก) เหล่าแพทย์ 1 อัตรา Advertisement มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่รับสมัคร รับสมัครทั้งเพศชายและเพศหญิง สำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (รด.ปี 3) ขึ้นไป และไม่รับสมัครผู้ที่ได้รับการ ผ่อนผันการตรวจเลือกทุกกรณี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป (สำหรับผู้ที่มี คุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้ว จะใช้คุณวุฒิที่สูงกว่ามาเรียกร้องสิทธิ์ตามคุณวุฒิที่มีอยู่มิได้) ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 เข็ม รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 ในเวลาราชการ (08.30 – […]

กรมทางหลวง รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา 1-9ส.ค.62

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำกองการเงินและบัญชี พนักงานบริการ : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า หรือ ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 1) ทางพาณิชยการ หรือ ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ช่างพิมพ์ หรือได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2) ทางพาณิชยการ หรือ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย ภาษาต่างประเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างพิมพ์ หรือ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค […]

งานคนพิการ สมัครทางไปรษณีย์ได้! กรมพินิจฯ รับสมัครนักวิชาการเงิน วุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่าน กพ ภาค ก 7-18ม.ค.62

    กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (คนพิการ) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการเงิน หรือทางการเงินและการธนาคาร ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ บริเวณลานชั้น 1 (ฝั่งประตูกระทรวงยุติธรรม) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ หรือ ส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมาที่ กลุ่มงานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง และประเมินบุคคล กองบริหารงานทรัพยากรบุคคล ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ทางไปรษณีย์ EMS ภายในวันที่ 7-18 ม.ค.62 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม))

มรภ.สวนสุนันทา รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่าน กพ ภาค ก 15-30พ.ย.61

    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 15,750 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา หากมีประสบการณ์การทำวารสารภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 32 ชั้น 4 แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. ภายในวันที่ 15-30 พ.ย.61 ในวันและเวลาราชการ    

คณะนิติศาสตร์ นิด้า รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก เงินเดือน21,000สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์ 8-26พ.ย.61

    คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานคณะนิติศาสตร์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เงินเดือน 21,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.ตรี ทางรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา ภาษาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถิติ เทคโนโลยีการบริหาร วิจัยและประเมินผล วิทยาศาสตร์ ระบบสารสนเทศ บริหารธุรกิจ ครุศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง มีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดี (ในกรณีมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC, TOEFL, IELTS, CU-TEP, TU-GET จะพิจารณาเป็นพิเศษ) สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์ 8-26 พ.ย.61 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดโทรสอบถาม 0-2727-3664 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร    […]

สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวส./ป.ตรี สมัครออนไลน์6-14พ.ย.61

    สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เจ้าหน้าที่รับรอง 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 2 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการเงิน การบัญชี หรือการเลขานุการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านโยธา) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมก่อสร้าง หรือวิศวกรรมสุขาภิบาล เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://thaigov.thaijobjob.com ภายในวันที่ 6-14 พ.ย.61  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม     

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก 1-16พ.ย.61

    กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา กลุ่มงานบริหารทั่วไป สังกัด กองแผนงาน ค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1) ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ทางธุรกิจการเกษตร หรือทางบริหารธุรกิจเกษตร หรือทางการบริหารธุรกิจเกษตร หรือทางการบริหารธุรกิจการเกษตรหรือทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ หรือทางเศรษฐศาสตร์เกษตรหรือทางการสหกรณ์ 2) มีความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการสหกรณ์ ภารกิจงานโครงสร้างหน่วยงาน และข้อมูลในเว็บไซต์ของกองแผนงาน รวมถึงมีความเข้าใจเบื้องต้นในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ แผนกลยุทธ์ การวางแผน เขียนโครงการความร่วมมือด้านการสหกรณ์ระหว่างประเทศ และการบริการอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 3) มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Microsoft office) และเครื่องมือต่าง ๆ ในแต่ละโปรแกรมได้เป็นอย่างดี เช่น โปรแกรม Word, Excel, Power Point, Infographic, internet และโปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ เพื่อการจัดทำข้อมูลนำเสนองานในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารในรูปแบบต่าง ๆ ให้พร้อมสำหรับการจัดพิมพ์เพื่อใช้งานต่อได้ตามวัตถุประสงค์ 4) […]

1 2 76