เรือนจํากลางอุดรธานี รับสมัครพนักงานทั่วไป วุฒิ ปวช. ทุกสาขา 18มิ.ย.-9ก.ค.67

Advertisement Advertisement   เรือนจํากลางอุดรธานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินผลพลอยได้จากการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ตำแหน่งพนักงานทั่วไป 2 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ทุกสาขา อัตราค่าตอบแทน : ค่าจ้าง 8,690 บาท ค่าครองชีพ 1,310 บาท Advertisement ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ เรือนจํากลางอุดรธานี บัดนี้-9ก.ค.67 ในวันและเวลา ราชการ โดยผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องกรอกใบสมัครสอบคัดเลือกและเอกสารการสมัครสอบคัดเลือกด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ธนารักษ์สระแก้ว รับสมัคร จพง.การเงินฯ วุฒิ ปวส.24-30พ.ค.67

  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ปวส.สาขาวิชาการบัญชี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ศาลากลางสระแก้ว 24-30พ.ค.67 ในวันและเวลาราชการ (คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม)

มรภ.สวนสุนันทา ศูนย์อุดรธานี รับสมัครอาจารย์วุฒิ ป.โท/ป.เอก บัดนี้-5ม.ค.66

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายวิชาการ สังกัด ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ตำแหน่ง อาจารย์ 2 อัตรา คุณวุฒิ ป.โท/ป.เอก สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 1 อัตรา สาขาการจัดการการค้า 1 อัตรา สมัครทางอีเมล์ บัดนี้-5ม.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เรือนจำอำเภอนางรอง รับสมัครผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (ชาย) วุฒิ ปวช.บัดนี้-5ส.ค.65

  เรือนจำอำเภอนางรอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำอำเภอนางรอง (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (ชาย) 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา – เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 เซนติเมตร ก็ให้ใช้ได้ โดยอนุโลม เมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 245 เซนติเมตร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำอำเภอนางรอง เลขที่ 107 หมู่ 12 ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 25ก.ค.- 5ส.ค.65 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. 044 – 666 – 412 ในวันและเวลาราชการ […]

อบจ.มหาสารคาม รับสมัครคนขับรถกู้ชีพ-พนง.รับแจ้งเหตุ วุฒิ ม.6 บัดนี้-15ส.ค.65

  อบจ.มหาสารคาม รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำศูนย์ประสานงานและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน สังกัดกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา 1. พนักงานขับรถกู้ชีพ 3 อัตรา เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.6 มีใบอนุญาตขับรถยนต์ มีประสบการณ์ขับรถกู้ชีพ และผ่านการอบรม EMR / EMT จะพิจารณาเป็นพิเศษ 2. พนักงานรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 1 อัตรา เพศชาย-หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.6 มีอัธยาศัยดี พูดจาไพเราะ มีประสบการณ์ในการรับโทรศัพท์ และผ่านการอบรม EMR/EMT จะพิจารณาเป็นพิเศษ หลักฐานการสมัคร – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน – สำเนาทะเบียนบ้าน – สำเนาวุฒิการศึกษา – ระเบียนผลการเรียน – รูปถ่าย […]

เทศบาลนครนครราชสีมา รับสมัครพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี บัดนี้-29มิ.ย.65

  เทศบาลนครนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป – ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา หรือวุฒิ ป.โท/ป.เอก ในทางหรือ สาขาวิชาการวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทางหรือ สาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง – ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 1 อัตรา ป.ตรีขึ้นไป ในสาขาวิชา หรือทางเกษตรศาสตร์ การเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สัตวแพทย์ เทคโนโลยีทางการเกษตร การจัดการ ศัตรูพืช พืชไร่ พืชสวน โรคพืชวิทยา พัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเกษตร หรือในสาขาวิชาหรือ ทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ ได้ – คนงาน […]

องค์การป่าไม้ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง39อัตรา บัดนี้-21มิ.ย.65

  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานสัญญาจ้าง 39 อัตรา 1. พนักงานสัญญาจ้าง งานการประชุม ( สำนักบริหารกลาง) 1 อัตรา ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการ, สาขาวิชาเลขานุการ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. พนักงานสัญญาจ้าง งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ ( สำนักบริหารกลาง) 1 อัตรา ป.ตรี นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ป.ตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3. พนักงานสัญญาจ้าง งานบัญชีภาคเหนือบน (สำนักบัญชีและการเงิน) 1 อัตรา ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ป.ตรี บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) 4. พนักงานสัญญาจ้าง งานบัญชีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สำนักบัญชีและการเงิน) 1 อัตรา ป.ตรี […]

ศูนย์คนพิการบ้านศรีวนาไล รับสมัครพี่เลี้ยง-ผู้ช่วยพยาบาล บัดนี้-2มิ.ย.65

  ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จ.อุบลราชธานี รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการการให้บริการศูนย์แรกรับคนพิการในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการและศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ ตำแหน่งพี่เลี้ยง 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 เงินเดือน 9,000 บาท และตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 เงินเดือน 9,000 บาท สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-2มิ.ย.65 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.bansriwanalai.com/ban

มรภ.มหาสารคาม รับสมัครอาจารย์-ตำแหน่งอื่นๆ วุฒิ ปวส.ขึ้นไป บัดนี้-31พ.ค.65

  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 3/2565 1. อาจารย์ สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ 2 อัตรา เงินเดือน 17,500-21,000 บาท ป.โท/ป.เอก ทางด้านสาขาพลศึกษา สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การสอน 2. อาจารย์ สาขาวิชาเคมี คณะครุศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 17,500-21,000 บาท ป.โท/ป.เอก ทางด้านสาขาวิชาการสอนเคมี เคมีศึกษา การสอนวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการสอนเคมี มีประสบการณ์การสอน 3. อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 17,500-21,000 บาท ป.โท/ป.เอก สาขาทางด้านภาษาไทย การสอนภาษาไทย หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทย มีประสบการณ์การสอน 4. ช่างเขียนแบบ กองกลาง […]

เทศบาลนครนครราชสีมา รับสมัครครูและตำแหน่งอื่นๆ บัดนี้-7มิ.ย.65

  เทศบาลนครนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ 1) ผู้ช่วยครู (กลุ่มวิชาสาขาไฟฟ้ากำลัง) 1 อัตรา มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และได้รับวุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาหรือทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งใน วิชาเอกดังต่อไปนี้ – ช่างไฟฟ้า – ไฟฟ้ากำลัง – วิศกรรมไฟฟ้า – เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม – อุตสาหกรรมศิลป์(ไฟฟ้า) – วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต – เทคโนโลยีไฟฟ้า – อุตสาหกรรมไฟฟ้า) – ไฟฟ้าอุตสาหกรรม – เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ – วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา – วิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใด วิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก *กรณีที่ชื่อวิชาเอกไม่เป็นไปตามบัญชีรายละเอียดข้างต้น ให้ปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206/ว 13 […]

1 2 11
error: