ที่ทำการไปรษณีย์ชลบุรี รับสมัครพนักงานนำจ่ายไปรษณีย์/EMS บัดนี้-12พ.ค.64

Advertisement   บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา) ประจำที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดชลบุรี ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มงานปฏิบัติการ งานนำจ่ายไปรษณีย์/EMS (รถจักรยานยนต์) ประจำที่ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดชลบุรี อัตราค่าจ้างวันละ 430.- บาท จำนวน 2 ราย  คุณสมบัติและเงื่อนไขสำหรับผู้สมัคร มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และต้องพ้นจากการรับราชการ ทหารกองประจำการแล้ว โดยมีหลักฐานของทางราชการรับรองว่าพ้นจากการรับราชการทหาร กองประจำการหรือพ้นจากการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้ว และ ไม่ต้องเป็นทหาร หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าไม่ต้องเป็นทหารมาแสดง ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร มีความประพฤติเรียบร้อย มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับลักษณะงาน และมีความสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ เป็นอย่างดี สามารถทำงานให้แก่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้เต็มเวลา ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จ้าคุก เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ผู้ใช้ความสามารถหรือจิตฟันเพื่อน […]

1 2 3