กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบรรจุ วุฒิม.3-ปวช.10อัตรา บัดนี้-31พ.ค.65

Advertisement Advertisement   กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลเพี่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 10 อัตรา วุฒิ ม.3/ปวช. Advertisement 1. พนักงานพัสดุ กลุ่มงานบริการ 2 อัตรา 2.พนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ 1 อัตรา 3.ช่างโยธา กลุ่มงานเทคนิค 1 อัตรา 4.พนักงานการสูทกรรม กลุ่มงานบริการ 4 อัตรา 5.พนักงานซักรีด กลุ่มงานบริการ 2 อัตรา ขอและยื่นใบสมัครต้วยตนเองที่ กองกาลังพล กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ บัดนี้-31พ.ค.65 (ในวันและเวลาราชการ) สามารถติดต่อสอบถามไต้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 025342451 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ รับสมัครจนท.ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว บัดนี้-19พ.ค.65

  กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (Tourist Assistance Officer) 1 อัตรา อัตราจ้าง เดือนละ 18,000.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 40 ปี ณ วันปิดรับสมัคร วุฒิการศึกษา ป.ตรีทุกสาขา และมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตบริการ (Service Mind) มีบุคลิกภาพดี และมีทัศนคติที่ดีพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือปฏิบัติงานเป็นกะได้ โดยมีชั่วโมงการ ทำงานสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ สถานที่ปฏิบัติงาน : (Tourist Assistance Center : TAC) ท่าอากาศยาน ดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัคร พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาวุฒิการศึกษา […]

หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.บัดนี้-6พ.ค.65

  หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา  พนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ เพศชายหรือเพศหญิง 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 11,280 บาท เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ 2,000 บาท วุฒิ ปวช. สาขาการบัญชี ช่างสี กลุ่มงานเทคนิค เพศชาย 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 11,280 บาท เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ 2,000 บาท วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถและทักษะในงาน ที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี (มีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน/บริษัท/ห้างร้าน) ช่างปูน กลุ่มงานเทคนิค เพศชาย 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 11,280 บาท เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ 2,000 บาท วุฒิ […]

กรมเทคโนโลยีสารสนเทศฯทหารอากาศ รับสมัครพนักงานธุรการ วุฒิ ม.3/ม.6

  กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ เพศชายหรือเพศหญิง 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง บัดนี้-29เม.ย.65 เวลา 09.00 – 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องกำลังพล กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 2534 1081 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))