สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครจนท.วิเคราะห์นโยบายฯ ป.ตรี

Advertisement   สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครงานพนักงานจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่โครงการ) สังกัด สถาบันความมั่นคงศึกษา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาทต่อเดือน อายุไม่เกิน 30 ปีนับถึงวันสมัคร วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป ในสาขารัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารจัดการ หรือเทียบเท่า รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ก.ย. 64 สมัครได้ที่ E-mail : [email protected] หรือ สมัครด้วยตนเองในวันทำการ เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สถาบันความมั่นคงศึกษา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ชั้น 7 อาคารรัฐประศาสนศาสตร์ (อาคารบี) ทิศตะวันตก (W2) (ฝัง DSI) ศูนย์ราชการฯ […]

สำนักงานเขตดอนเมือง รับสมัครครูภาษาจีน-อังกฤษ22อัตรา บัดนี้-10ก.ย.64

  สำนักงานเขตดอนเมือง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาต่างประเทศ 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร 1.1 โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) ตำแหน่งภาษาอังกฤษ 4 อัตรา ตำแหน่งภาษาจีน 2 อัตรา 1.2 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย์อนุสรณ์) ตำแหน่งภาษาอังกฤษ 3 อัตรา ตำแหน่งภาษาจีน 2 อัตรา 1.3 โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา ตำแหน่งภาษาอังกฤษ 2 อัตรา ตำแหน่งภาษาจีน 1 อัตรา 1.4 โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ) ตำแหน่งภาษาอังกฤษ 2 อัตรา ตำแหน่งภาษาจีน 1 อัตรา 1.5 โรงเรียนพหลโยธิน (พ่วงเจริญอุปถัมภ์) ตำแหน่งภาษาอังกฤษ 2 อัตรา ตำแหน่งภาษาจีน 1 อัตรา 1.6 โรงเรียนเปรมประชา (สายหยุดเกษมสงเคราะห์) ตำแหน่งภาษาอังกฤษ 1 อัตรา […]

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก

  สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 1. นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (Beam Applications) จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ กรอบอัตราเงินเดือน 30,000 – 52,000 บาท สถานที่ปฏิบัติงาน : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก (ปฏิบัติงานหลัก) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานจตุจักร กรุงเทพมหานคร สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานคลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขานิวเคลียร์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. หากมีประสบการณ์การวิจัยพัฒนาด้านหนึ่งด้านใดต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 1) Spectrometry หรือ Nuclear Instrumentation 2) Programming […]

กรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ปวส.บัดนี้-31ส.ค.64

  กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ไม่ผ่าน ก.พ. เจ้าพนักงานสัตวบาล ได้รับคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาสัตวบาล สัตวศาสตร์ และสาขาวิชาสัตว์รักษ์ มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือที่เกี่ยวกับการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล บการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ หรือเป็นผู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ รับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 17 – 31 สิงหาคม 2564 โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ https//product.dld.go.th หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ “รับสมัครงาน” และกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง และ จัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร หลักฐานการสมัครไปยัง ฝ่ายบริหารทั่วไป กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ เลขที่ 69/ 1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร […]

กรมการข้าว รับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ ป.ตรี ไม่ผ่าน ก.พ. บัดนี้-20ส.ค.64

  สำนักบริหารกลาง รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่พัสดุ บัดนี้-20ส.ค.64 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป นับถึงวันสมัคร อัตราเงินเดือน 15,000 บาท มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานราชการพิจารณาเป็นพิเศษ (ตามตำแหน่งที่สมัคร) สมัครได้ด้วยตนเอง ในวันจันทร์ – ศุกร์ และเวลาราชการ 8.30 น. – 16.30 น. ณ อาคารกรมการข้าว สำนักบริหารกลาง ชั้น1 ห้องพัสดุ 112 พร้อมเตรียมสำเนาหลักฐานประกอบการสมัครงานให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 กันยายน2564 เป็นต้นไป ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานธนานุเคราะห์ รับสมัครพนักงานการเงินฯ ป.ตรี บัดนี้-30ก.ค.64

  สำนักงานธนานุเคราะห์ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานและบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ส่วนการเงิน ฝ่ายบริการการเงิน สำนักงานธนานุเคราะห์ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ มีสัญชาติไทย ณ วันปิดรับสมัครมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ บริหารธุรกิจ หรือทางอื่นที่คณะกรรมการกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.pawn.co.th ตั้งแต่วันที่ 15 – 30 กรกฎาคม 2564 วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ แต่เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงขอให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกฯ และจัดส่งเอกสารหลักฐานการสมัครผ่านที่ www.pawn.co.th/ติดต่อเรา/รับสมัครงาน-ประกาศผล ตามกำหนดเวลา รับสมัครฯ ที่สำนักงานธนานุเคราะห์กำหนด ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สปสช.รับสมัครพนักงานรับโทรศัพท์32อัตรา ป.ตรี เงินเดือน15,000-17,600

  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)ชวนคนมีใจรักงาน “บริการประชาชน” ร่วมงาน “สายด่วน สปสช. 1330” ตำแหน่ง พนักงานโครงการการจ้างเหมาบริการงานรับโทรศัพท์ตอบปัญหาการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 32 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000-17,600 บาท 1.อายุ 22-35 ปี 2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สังคมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.มีประสบการณ์ทำงานสื่อสารข้อมูล ติดต่อประสานงาน ประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 1 ปี ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point มีความชำนาญการพิมพ์ดีด ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4.ควรมีความรู้และเข้าใจระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/กรอกใบสมัครออนไลน์

กรมการขนส่งทางราง รับสมัครสอบบรรจุ ป.ตรีทุกสาขา ไม่ผ่าน ก.พ.4-13ส.ค.64

  กรมการขนส่งทางราง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เงินเดือน 18,000 บาท จำนวน 6 ตำแหน่ง ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา ไม่ต้องสอบผ่าน ก.พ. เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://drt.thaijobjob.com/ ภายในวันที่ 4-13 ส.ค.64 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม)) 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครพนักงานธุรการ วุฒิ ม.6/ปวช.บัดนี้-27ก.ค.64

  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาบาบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการ สำนักงาน หรือในสาขาใดสาขาหนึ่งที่หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ หากมีประสบการณ์ด้านธุรการ บริหารงานทั่วไป เลบานุการการประชุม การจัดการสำนักงานหรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามราย ละเอียด ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 567 6000 ต่อ 8718 สมัครทางออนไลน์ หรือ สมัครทางไปรษณีย์ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครนักทรัพยากรบุคคล ป.ตรีทุกสาขา 19-23ก.ค.64

    สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,680 บาท และค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 3,320 บาท (เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน 15,000 บาท) ผู้สมัครต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ดาวน์โหลดและยื่นใบสมัคร พร้อมด้วยไฟล์เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามที่ได้ประกาศไว้ในประกาศฉบับนี้ ข้อ 4.2) ในรูปแบบ ไฟล์เอกสาร PDF โดยส่งไปที่ E – mail : human [email protected] ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น (เวลา 08.30 – 16.30 น.) ทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะยึดตามลำดับ เวลาที่ปรากฏใน E – mail ที่ได้รับเป็นสำคัญ โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียม ในการสมัครแต่อย่างใด กรณีผู้สมัครยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครก่อนเวลา 08.30 […]

1 2 49