กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี

Advertisement Advertisement   กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2565 (ส่วนกลาง) 1. เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 1 อัตรา วุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี (โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์แนบมาพร้อมใบสมัคร) 2. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ป.ตรี หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา มีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานสารบรรณ ด้านเด็กและเยาวชน หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์แนบมาพร้อมใบสมัคร) Advertisement 3. นิติกร 1 อัตรา ป.ตรี หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ มีประสบการณ์ในงานด้านกฎหมายหรืองานคดีปกครองหรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี (โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์แนบมาพร้อมใบสมัคร) จัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครได้ทางไปรษณีย์ ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น โดยให้ผู้มีอาชีพรับจ้างส่งพัสดุ เช่น บริษัท ไปรษณีย์ไทย […]

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครช่างเทคนิค วุฒิ ปวส.บัดนี้-22ส.ค.65

  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,800 บาท – วุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือในสาขาที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ – มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา และสามารถ ทำงานล่วงเวลาได้ – สามารถทำงานเป็นทีมและปรับตัวเข้ากับ สภาพแวดล้อม – มีทักษะวิชาชีพด้านไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า – มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำมาใช้ติดตั้ง ควบคุม ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานด้านโสตทัศนูปกรณ์ – มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ได้แก่ Microsoft Word และ PowerPoint เป็นต้น เพื่อปฏิบัติงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย ขอและยื่นใบสมัคร ระหว่างวันที่ 1 – 22 สิงหาคม 2565 เวลา […]

กรมการกงสุล รับสมัครพนักงานตรวจสอบเอกสาร-ตรวจสอบคำแปล ป.ตรีทุกสาขา

  กรมการกงสุล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือ หน่วยงานภายใต้สังกัดกองสัญชาติและนิติกรณ์ 1. พนักงานตรวจสอบเอกสารและรับรองนิติกรณ์เอกสาร 4 อัตรา 2. พนักงานตรวจสอบคำแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 2 อัตรา คุณสมบัติทั่วไป 1. มีสัญชาติไทย 2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี 3. วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 4. มีความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษ และความรู้ด้านอื่นๆ ที่จำเป็น อาทิ ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายพื้นฐาน และความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 5. สามารถปฏิบัติงาน ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือในหน่วยงานภายใต้ สังกัดกองสัญชาติและนิติกรณ์ ได้เต็มเวลาในวันและเวลาราชการ ในกรณีงานที่ได้รับมอบหมายไม่แล้วเสร็จ ผู้ปฏิบัติงานอาจต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์กรมการกงสุล www.consular.mfa.go.th พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง ทั้งนี้ เลือกสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น ส่งใบสมัครและหลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร ในรูปแบบไฟล์ PDF/ JPEG […]

กรมธุรกิจพลังงาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 13อัตรา บัดนี้-17ส.ค.65

  กรมธุรกิจพลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ต้องผ่าน ก.พ.) 1. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันด้านสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรือสาขานิเวศน์วิทยา หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาสุขาภิบาล หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาวิทยาการ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 2. วิศวกร 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 3. วิศวกรไฟฟ้า 4 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป 4. วิศวกรโยธา 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป 5. นายช่างเทคนิค 5 อัตรา ปวส. […]

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ม.6/ปวช. 22-30มิ.ย.65

  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ 1. เจ้าพนักงานธุรการ 4 อัตรา วุฒิ ปวช.ทุกสาขาวิชา 2. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ปวช.ทุกสาขาวิชา 3. พนักงานบริการ 2 อัตรา วุฒิ ม.6 สมัครทางไปรษณีย์ 22-30มิ.ย.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงาน18อัตรา ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-27มิ.ย.65

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 14 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 มิถุนายน 2565 วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 4. นักประชาสัมพันธ์ระดับปฏิบัติการ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ บัญชี การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ นิเทศ ศาสตร์ สื่อสารมวลชน จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ 5. นักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านการศึกษา จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ […]

รัฐสภารับสมัครสอบบรรจุเป็นขรก.99อัตรา บัดนี้-14มิ.ย.65

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 21 ตำแหน่ง 99 อัตรา วุฒิ ปวช./ป.ตรี **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.** เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 – 14 มิถุนายน 2565 สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://hris.parliament.go.th/job ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

องค์การป่าไม้ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง39อัตรา บัดนี้-21มิ.ย.65

  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานสัญญาจ้าง 39 อัตรา 1. พนักงานสัญญาจ้าง งานการประชุม ( สำนักบริหารกลาง) 1 อัตรา ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการ, สาขาวิชาเลขานุการ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. พนักงานสัญญาจ้าง งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ ( สำนักบริหารกลาง) 1 อัตรา ป.ตรี นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ป.ตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3. พนักงานสัญญาจ้าง งานบัญชีภาคเหนือบน (สำนักบัญชีและการเงิน) 1 อัตรา ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ป.ตรี บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) 4. พนักงานสัญญาจ้าง งานบัญชีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สำนักบัญชีและการเงิน) 1 อัตรา ป.ตรี […]

ธ.ก.ส.รับสมัคร call center ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-5มิ.ย.65

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร การสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)ปฏิบัติงานประจำฝ่ายกลยุทธ์ลูกค้า (ผกค.) ปีบัญชี 2565 จำนวน 10 อัตรา ทั้งนี้ ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) (ไม่ใช่พนักงาน) ทำสัญญาจ้าง เป็นแบบรายปี และไม่มีเงื่อนไขการบรรจุเป็นพนักงาน หากมีผู้สอบผ่านเกณฑ์มากกว่าอัตราว่างที่ธนาคารกำหนด จะขึ้นบัญชีเป็นอัตราสำรองไว้ 2 ปี คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 18 – 35 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดสมัคร)ฃ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.ตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ.รับรอง มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี ด้าน CallCenter, Customer Service, หรือตำแหน่งงานอื่นที่มีลักษณะงานเช่นเดียวกับตำแหน่งที่สมัครตามประกาศของธนาคาร เช่น การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าทางโทรศัพท์ เป็นต้น และต้องมีหนังสือรับรองการทำงานแนบ พร้อมกับใบสมัคร หรือส่งเอกสารเพิ่มเติมทางเมลล์ [email protected] (ระบุชื่อเรื่อง […]

โรงงานไพ่ พนักงานสนับสนุนการผลิต วุฒิ ม.3 เพศชาย บัดนี้-1มิ.ย.65

  โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบคัดเลือกและสรรหาพนักงานของโรงงานไพ่ ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 3) ตำแหน่ง พนักงานสนับสนุนการผลิต 6 อัตรา เงินเดือน 10,150 บาท วุฒิ ม.3หรือเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้ ผู้สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลด ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก และหนังสือรับรอง ผู้สมัครเข้าทำงาน ได้ที่เว็บไซต์โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต www.playingcard.or.th (สมัครงาน) และให้ส่งเอกสาร ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก หนังสือรับรองผู้สมัครเข้าทำงาน (ไฟล์ .PDF) และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามข้อ 3.3 ส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) มาที่ส่วนทรัพยากรบุคคล [email protected] ภายในวันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 16.30 น. ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 61