กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงาน เงินเดือน35,000 บัดนี้-13มิ.ย.64

Advertisement   กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการสมัคร บัดนี้-13มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง รับสมัครพนักงาน 5 อัตรา บัดนี้-16มิ.ย.64

  สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง รับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน 1 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ www.offb.or.th หรือ www.efai.or.th สามารถ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ ได้ที่สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ในวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ส่งทาง ไปรษณีย์นับวันที่ประทับตราที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง) และสำนักงานจะดำเนินการเรียกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่ ต้องการเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดติดต่อได้ที่ กลุ่มงานบริหารกลาง […]

สำนักงานเขตสายไหม รับสมัครพนักงาน10อัตรา บัดนี้-18มิ.ย.64

  สำนักงานเขตสายไหม รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ไม่จำกัดวุฒิ มีภูมิลำเนาในเขตสายไหมหรือพื้นที่ใกล้เคียง พนักงานทั่วไป (กวาด)  3 อัตรา พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) 7 อัตรา ขอรับใบสมัครสอบและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตสายไหม บัดนี้-18มิ.ย.64 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.00 – 16.00 น.) เว้นวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สปสช.รับสมัครพนักงานวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน15,000-17,600 บัดนี้เป็นต้นไป

  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 12 อัตรา ปฏิบัติงานหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 15,000 – 17,600 บาท เพศชายและหญิง อายุ 22 – 35 ปี ปริญญาตรีสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ ด้านการประชาสัมพันธ์ หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในการทำงาน : การสื่อสารข้อมูล การติดต่อประสานงาน การประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 1 ปี มีความสามารถ ความชำนาญในการใช้พิมพ์ดีด ภาษาอังกฤษพื้นฐาน และคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point มีบุคลิกภาพดี พูดจาไพเราะ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ไหวพริบดี และมีความอดทนต่อการใช้อารมณ์ของผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้  มีทัศนคติที่ดี มีบุคลิกลักษณะที่สามารถทำงานเป็นทีมประสานความร่วมมือกับคนอื่นได้ มุ่งมั่นในผลสัมฤทธิ์ของงาน และสามารถปรับตัวเข้ากับค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร (สปสช.) ได้เป็นอย่างดี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/กรอกใบสมัครได้ที่ […]

สำนักอนามัย รับสมัครพนง.ช่วยงานด้านสาธารณสุข-พยาบาล ป.ตรี400อัตรา

  สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ พนักงานช่วยงานด้านสาธารณสุข 200 อัตรา และพยาบาล 200 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี (รายละเอียดดังประกาศด้านล่างนี้) สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย (ชั้น 4) อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ บัดนี้-31พ.ค.64 ในวันและเวลาราชการ โทร.0 2245 4964  

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติฯ รับสมัครบรรจุ16อัตรา บัดนี้-15มิ.ย.64

  สถาบันสุภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 16 อัตรา 1.  นักกายอุปกรณ์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2.นักจัดการทั่วไป 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา วุฒิ ปวส. 4. เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา วุฒิ ปวส. 5. ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา 6. ผู้ช่วยพยาบาล 2 อัตรา 7. พนักงานประจำห้องทดลอง (เพศหญิง) 1 อัตรา ม.6 8. พนักงานประจำห้องยา 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 9. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช. 10. […]

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายฯ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-25พ.ค.64

  สำนักงาน วช.รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-25พ.ค.64 ตามรายละเอียดในเอกสารด้านล่างนี้  

ไทยแลนด์พริวิเลจคาร์ด รับจนท.คอลเซนเตอร์ ป.ตรีTOEIC650 พูดภาษาจีนได้

  บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด  ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก (Call center – Chinese Speaking) ลักษณะของตำแหน่ง – ปฏิบัติงานในหน้าที่รับจองและยืนยันการให้บริการแก่สมาชิกในเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆ – การให้บริการรับเรื่องการร้องขอจากสมาชิกที่นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ของบริษัท – ตอบคำถามและให้คำปรึกษาแก่สมาชิก Job Description – Assists customers about Privilege requirement, troubleshooting any issues or problems – Build and strengthen customer loyalty by finding the right solution to our customer’s needs – Builds strong customer relationships through delivering […]

สำนักงานคดียาเสพติด รับสมัครนิติกร วุฒิ ป.ตรี 20อัตรา บัดนี้-31พ.ค.64

  สำนักงานคดียาเสพติด รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นิติกร (เนติฯ)  20 อัตรา วุฒิ ป.ตรี นิติศาสตรบัณฑิต ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http//www.nctago.go.th  ยื่นใบสมัคร บัดนี้-31พ.ค.64 โดยให้สแกนเป็นไฟล์ pdf และส่งไฟล์ดังกล่าวโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึง สำนักงานคดียาเสพติดที่ E-mail : [email protected] สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวณิชกานต์ แสงจันทร์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ เบอร์มือถือ 089 895 6990,0 2515 4441 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครลูกจ้างเฉพาะงาน9อัตรา บัดนี้-25พ.ค.64

  การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครลูกจ้างเฉพาะงาน 9 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 หากมีประสบการณ์งานช่างจะพิจารณาเป็นพิเศษ  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ที่ทำการกองซ่อมบำรุง รถสินค้าเขต บางซื่อ อาคาร Passenger ชั้น 2 (โรงซ่อมแห่งใหม่) ตรงข้ามหมอชิต 2 ถ.กำแพงเพชร 2 แขวง/เขต จตุจักร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 092-699-4474 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 46