สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (24 ก.ค. – 15 ส.ค.57)

Advertisement สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่ 24 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2557 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาโท รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ และต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับปริญญาโทหรือระดับที่สูงกว่า ของ ก.พ. ก่อนวันประกาศขึ้นบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ [ads=center] ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน […]

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา (25-29 พ.ย.56)

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25-29 พ.ย.56 1.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่บริหารงานพิธีการ อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 อัตรา ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านพิธีการ เช่น ติดต่อประสานงานในโครงการต่าง ๆ เตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรี ภารกิจนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการโสตทัศนศึกษา อัตราเงินเดือน :     15960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง […]

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (26 – 30 ส.ค.56)

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ส.ค.56 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com    สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่สารสนเทศ อัตราเงินเดือน :     9,960 บาท ประเภท :     บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปวช หรือเทียบได้ ในระดับเดียวกัน 2.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน :     9,960 บาท ประเภท :    […]

1 2