สำนักงาน อย.รับสมัครเภสัชกรและนิติกร วุฒิ ป.ตรี บัดนี้เป็นต้นไป

    สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานจ้าง 1. นิติกรจัดจ้าง   อายุไม่เกิน  40 ปี          วุฒิการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต ลักษณะงาน         จัดทำกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติยา จัดทำคำสั่ง/ประกาศต่าง ๆ ที่ออกตามมติคณะกรรมการยา ปรับปรุงคำสั่ง/ประกาศต่าง ๆ ที่ออกไปแล้วให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ดำเนินงานเรื่องการขออุทธรณ์ต่อคำสั่ง/ประกาศต่าง ๆ ที่ได้ประกาศออกไปแล้ว จัดทำบันทึก/หนังสือ เพื่อเสนอผู้มีอำนาจลงนามในคำสั่ง/ประกาศต่าง ๆ ค่าตอบแทน เงินเดือน 15,000 บาท 2. เภสัชกรจัดจ้าง คุณสมบัติ            อายุไม่เกิน  40 ปี          วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าเภสัชศาสตรบัณฑิต ลักษณะงาน         สืบค้น รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนตำรับยาที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วในประเทศไทย เฉพาะรายการยาที่จะดำเนินการทบทวนทะเบียนตำรับยา ติดต่อ ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อนัดประชุมคณะอนุกรรมการ จัดทำวาระการประชุม จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม ค่าตอบแทน เงินเดือน 20,000-25,000 บาท […]

สำนักงาน อ.ย.รับสมัครเภสัชกร(ป.ตรี) จนท.ประชาสัมพันธ์(ป.ตรีทุกสาขา) สมัครทางอีเมล์บัดนี้-27ธ.ค.61 สมัครก่อนได้สัมภาษณ์ก่อน!

    สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครลุกจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือนเริ่มต้น 13,000 บาท (พิจารณาตามผลงานและประสบการณ์) คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  เภสัชกร งานขึ้นทะเบียนตำรับยา 3 อัตรา ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์บัณฑิต (5 ปี) หรือ Pharm D (6 ปี) (ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) เงินเดือน 30,000 บาท คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 (สมัครก่อน ได้สิทธิ์เรียกสัมภาษณ์เข้าทำงานก่อน) ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ กองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาคาร 6 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี (ตามวันและเวลาราชการ) หรือส่งเอกสารการสมัครผ่านอีเมล์ [email protected] (ใส่หัวข้ออีเมล์ว่า “สมัครงาน”ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 086-3109302 (คุณชยาภา)

(สมัครทางอีเมล์)สำนักงาน อย.รับสมัครเภสัชกร วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน30,000 บัดนี้-31ม.ค.61

    กองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครเภสัชกร งานขึ้นทะเบียนยา 3 อัตรา (ลูกจ้างเหมา) เงินเดือน 30,000 บาท ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์บัณฑิต (5 ปี) หรือ Pharm D (6 ปี) (ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) มีความถนัดในงานวิชาการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มุ่งประโยชน์ส่วนรวม สำหรับเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (มีใบ สด. 43 รับรอง)  ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ กองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาคาร 6 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี (ตามวันและเวลาราชการ) หรือส่งเอกสารการสมัครผ่านอีเมล์ [email protected] (ใส่หัวข้ออีเมล์ว่า “สมัครงาน”ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 086-3109302 (คุณชยาภา ไชยศรี) บัดนี้-31 ม.ค.61 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

(สมัครทางอีเมล์)สำนักงาน อย.รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-31ม.ค.61

    สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 12,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการขอรับคำแนะนำและการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ จัดทำแบบสอบถามและสรุปข้อมูลแบบสอบถามเป็นเชิงสถิติเบื้องต้นได้ บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส สามารถปฏิบัติงานก่อนเวลาราชการได้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 2. นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) ทุกสาขา อัตราค่าจ้างพิจารณาตามผลงานและประสบการณ์ (ระหว่าง 12,000 – 15,000 บาท) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนตำรับยาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Submission) ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและบุคคลภายนอกผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น หนังสือ โทรศัพท์ และ e-mail เป็นต้น ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ สำเนาประกาศนียบัตรและสำเนาใบแสดงผลการศึกษา […]