สำนักงาน ก.ค.ศ รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-23มิ.ย.65

Advertisement Advertisement   สำนักงาน ก.ค.ศ. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา อัตราเดือนละ 18,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ Advertisement ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ. http://www.otepc.go.th และกรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป สำเนาคุณวุฒิการศึกษา โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับ อนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 23 มิถุนายน 2565 และสำเนาบัตรประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ ส่งทางไปรษณีย์ไทย ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น ไปยังกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน เลขาธิการ สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น […]

สำนักงาน ก.ค.ศ. รับสมัครพนักงาน 15 อัตรา บัดนี้-22 มิ.ย.64

  สำนักงาน ก.ค.ศ. รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 15 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 มิถุนายน 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ของสำนักงาน ก.ค.ศ. คุณวุฒิระดับปริญญาตรี 1. พนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนิติการ 5 อัตรา 2. พนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 2 อัตรา 3. พนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล 3 อัตรา ทุกสาขา 4. พนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านบริหารการคลังและสินทรัพย์ 2 อัตรา 5. พนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 1. พนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดพิมพ์และงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา การรับสมัคร ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ htps://otepc.go.th หรือ สแกน QR Code ตามเอกสารแนบ 1 และยื่นใบสมัครพร้อมแนบไฟล์หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย รูปถ่ายหน้าตรง […]

สำนักงาน ก.ค.ศ. เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงานราชการ 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา

สำนักงาน ก.ค.ศ. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 14 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 15 สิงหาคม ถึง 5 กันยายน 2557 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : 1. เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก .พ. 2. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ(ด้านวิเทศสัมพันธ์) อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 […]

สำนักงาน ก.ค.ศ. เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (พนักงานกองทุน) 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (1 – 22 ส.ค.57)

สำนักงาน ก.ค.ศ. เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (พนักงานกองทุน) 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 ส.ค.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 18000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาพาณิชยศาสตร์ หรือสาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่ได้ศึกษาวิชาการบัญชี ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต [ads=center] 2.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 13800 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปวส. รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) […]