สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครนักทรัพยากรบุคคล วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 13-26มี.ค.66

Advertisement Advertisement Advertisement   ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ค่าตอบแทน 18,000 บาท สมัครทางเว็บไซต์  https://oae.thaijobjob.com/202303/index.php ตั้งแต่ 13 – 26 มี.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท

  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จากเดิม 14ม.ค.-16ก.พ.66 เป็น 17-27ก.พ.66 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางพัฒนาการเกษตร หรือทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร หรือทางการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร หรือทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร หรือสาขาวิชาการจัดการ ทางการจัดการโลจิสติกส์ 2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านต่างประเทศ) ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางพัฒนาการเกษตร หรือทางพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร หรือทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร หรือทางการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร หรือทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร หรือสาขาวิชาการจัดการ ทางการจัดการโลจิสติกส์ ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://oae.thaijobjob.com ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครบรรจุเศรษฐกร16อัตรา 20ก.พ.-13มี.ค.66

  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ 16 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และต้องเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. เปิดรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ https://oae.thaijobjob.com ภายใน 20ก.พ.-13มี.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุนักวิชาการสถิติ วุฒิ ป.ตรี 6-24ก.พ.66

  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ 4 อัตรา ผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://oae.thaijobjob.com ภายในวันที่ 6-24 ก.พ.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครบรรจุ ขรก.วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 24ม.ค.-16ก.พ.66

  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 3 ตำแหน่ง ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาชาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางพัฒนาการเกษตร หรือทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร หรือทางการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร หรือทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร หรือสาขาวิชาการจัดการทางการจัดการโลจิสติกส์ 2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านต่างประเทศ) 2 ตำแหน่ง ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางพัฒนาการเกษตร หรือทางพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร หรือทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร หรือทางการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร หรือทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร หรือสาขาวิชาการจัดการ ทางการจัดการโลจิสติกส์ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://oae.thaijobjob.com ภายในวันที่ 24ม.ค.-16ก.พ.66 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านต่างประเทศ)

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุเป็นนักวิชาการตรวจสอบภายใน

  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และสอบผ่าน ก.พ. สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 3-23ม.ค.66 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ในเว็บไซต์ https://oae.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครบรรจุนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย ป.ตรี

  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย 2 อัตราอัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท สถานที่ปฏิบัติงาน 1. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 อัตรา 2. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมสำรวจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปตรวจสอบวุฒิการศึกษาได้ด้วยตนเอง ทางเว็บไซต์ ของสำนักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th หัวข้อ “รับรองคุณวุฒิ” สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 1-16ต.ค.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://oae.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ปวส.

  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. ตำแหน่งที่ 1 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 2 อัตรา ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอืนที่เทียบเท่าใน ระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา ตำแหน่งที่ 2 เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 4 อัตรา (บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในครั้งนี้ใข้บรรจุทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที,เทียบเท่าในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา ตำแหน่งที่ 3 เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 1 อัตรา ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาชาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางอิเล็กทรอนิกส์ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 8-28 กันยายน […]

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุเป็นเศรษฐกร ป.ตรี 18-31ส.ค.65

  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเศรษฐกร (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งเศรษฐกร 3 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 1. ศูนย์ประเมินผล 1 อัตรา 2. ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 18-31 ส.ค.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร www.oae.go.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” หรือที่ https://oae.thaijobjob.com ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครบรรจุวุฒิ ปวส./ป.ตรี

  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มีนาคม 2565 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 19,500 บาท สถานที่ปฏิบัติงาน 1. ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ 2 อัตรา 2. สำนักงานเลขานุการกรม 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาชาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ ตามที่ ก.พ. รับรอง 2) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรุงเทพมหานคร 2 อัตรา สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา […]

1 2 4