สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุนักวิชาการสถิติ วุฒิ ป.ตรี 6-24ก.พ.66

Advertisement Advertisement Advertisement   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ 4 อัตรา ผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://oae.thaijobjob.com ภายในวันที่ 6-24 ก.พ.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครบรรจุ ขรก.วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 24ม.ค.-16ก.พ.66

  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 3 ตำแหน่ง ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาชาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางพัฒนาการเกษตร หรือทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร หรือทางการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร หรือทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร หรือสาขาวิชาการจัดการทางการจัดการโลจิสติกส์ 2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านต่างประเทศ) 2 ตำแหน่ง ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางพัฒนาการเกษตร หรือทางพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร หรือทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร หรือทางการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร หรือทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร หรือสาขาวิชาการจัดการ ทางการจัดการโลจิสติกส์ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://oae.thaijobjob.com ภายในวันที่ 24ม.ค.-16ก.พ.66 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านต่างประเทศ)

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุเป็นนักวิชาการตรวจสอบภายใน

  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และสอบผ่าน ก.พ. สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 3-23ม.ค.66 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ในเว็บไซต์ https://oae.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครบรรจุนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย ป.ตรี

  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย 2 อัตราอัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท สถานที่ปฏิบัติงาน 1. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 อัตรา 2. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมสำรวจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปตรวจสอบวุฒิการศึกษาได้ด้วยตนเอง ทางเว็บไซต์ ของสำนักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th หัวข้อ “รับรองคุณวุฒิ” สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 1-16ต.ค.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://oae.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ปวส.

  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. ตำแหน่งที่ 1 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 2 อัตรา ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอืนที่เทียบเท่าใน ระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา ตำแหน่งที่ 2 เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 4 อัตรา (บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในครั้งนี้ใข้บรรจุทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที,เทียบเท่าในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา ตำแหน่งที่ 3 เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 1 อัตรา ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาชาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางอิเล็กทรอนิกส์ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 8-28 กันยายน […]

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุเป็นเศรษฐกร ป.ตรี 18-31ส.ค.65

  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเศรษฐกร (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งเศรษฐกร 3 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 1. ศูนย์ประเมินผล 1 อัตรา 2. ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 18-31 ส.ค.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร www.oae.go.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” หรือที่ https://oae.thaijobjob.com ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครบรรจุวุฒิ ปวส./ป.ตรี

  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มีนาคม 2565 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 19,500 บาท สถานที่ปฏิบัติงาน 1. ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ 2 อัตรา 2. สำนักงานเลขานุการกรม 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาชาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ ตามที่ ก.พ. รับรอง 2) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรุงเทพมหานคร 2 อัตรา สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา […]

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุเป็นราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท

  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  1. เศรษฐกรปฏิบัติการ 5 อัตรา ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาโท หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับ ปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ. 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 4 อัตรา ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ที่ เว็บไซต์ https://oae.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร […]

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 รับสมัครจ้างเหมาบริการ วุฒิ ป.ตรี

  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประจำส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 มกราคม 2565 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 การรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 1. ตำแหน่ง (จ้างเหมาบริการ) 1 ตำแหน่ง ได้แก่ พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประจำส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 2. อัตราค่าจ้าง 10,000 บาท/เดือน วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ สถิติ คณิตศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร และ  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร (1) กรณีสมัครด้วยตนเอง ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 บริเวณศูนย์ราชการตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565 ในวัน […]

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 19 กันยายน 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติ  2 อัตรา วุฒิ ปวส. /อนุปริญญา/ทุกสาขา สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์ประเมินผล กรุงเทพมหานครจำนวน 1 อัตรา สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราซการทั่วใป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ

1 2 4