สำนักงานเขตดุสิต รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-20ม.ค.66

Advertisement Advertisement   สำนักงานเขตดุสิต รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครและบุคลากรช่วยปฏิบัติงานสำนักงานกองทุนสาขา 1. อาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร 1 อัตรา 1) ได้รับวุฒิ ป.ตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ศึกษาศาสตร์ทางพลศึกษา หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทางพลศึกษา หรือ ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 2) กรณีไม่มีคุณสมบัติตาม 1) ต้องได้รับ ปวช./ปวส./อนุปริญญา หรือ ป.ตรีขึ้นไป และผ่านการอบรมด้านการกีฬา หรือมีความรู้ ความสามารถด้านการประสานงานที่เกี่ยวข้องกับกีฬาโดยผ่านการทดสอบหรือมีหนังสือรับรอง หรือเคยปฏิบัติงานด้านการกีฬาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี โดยมีหนังสือรับรอง 3) มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และสามารถใช้ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานได้ 4) อัตราค่าตอบแทนวันละ 480.- บาท 5) ปฏิบัติงานวันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์ ปฏิบัติงานวันละไม่เกิน 6 ชั่วโมง Advertisement 2. บุคลากรช่วยปฏิบัติงานสำนักงานกองทุนสาขา กลุ่มงานพัฒนางานกองทุน (สปสช.) 2 อัตรา 1) บุคคลทั่วไปที่มีวุฒิ ป.ตรีทุกสาขาที่มีหลักสูตร การศึกษาไม่น้อยกว่า 4 […]

สำนักงานเขตดุสิต รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัคร 4 อัตรา

  สำนักงานเขตดุสิต รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัคร 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-12 มกราคม 2565 สำนักงานเขตดุสิต รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัคร 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตำแหน่งอาสาสมัตรปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม วุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้ 1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ 2) มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป 3) ปฏิบัติงานวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 0800 – 17.00 น. ได้รับค่าตอบแทน วันละ 331 บาท 2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครคนพิการ ประจำสำนักงานเขต 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครคนพิการประจำสำนักงานเขต มีคุณสมบัติเฉทาะ ตำแหน่ง ดังนี้ 1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ […]

สำนักงานเขตดุสิต รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัคร

  สำนักงานเขตดุสิต รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัคร วุฒิ ป.ตรี ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน – 5 ตุลาคม 2564 ประกาศสำนักงานเขตดุสิต รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัคร ด้วยสำนักงานเขตดุสิตมีความประสงค์จะรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครภายใต้การกำกับดูแลโดยตรงของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ซึ่งได้กำหนด คุณสมบัติ วัน เวลา สถานที่รับสมัคร วิธีการคัดเลือกและหลักเกณฑ์ ดังนี้ ตำแหน่งที่รับสมัคร  1. ตำแหน่งอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร 3 อัตรา 2. ตำแหน่งอาสาสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 1 อัตรา 3. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม (นักบริหารเงินออม) 1 อัตรา 4. บุคลากรช่วยปฏิบัติงานสำนักงานกองทุนสาขา กลุ่มงานพัฒนางานกองทุน (สปสช) 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน – 5 ตุลาคม 2564 […]

error: