สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา

Advertisement   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-12 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา งบรายจ่ายอื่น ภายใต้กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการติดตาม ประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา อัตราจ้างเดือนละ 13,000 บาท/เดือน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา อัตราจ้างเดือนละ 9,000 บาท/เดือน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป ผู้ประสงค์ที่จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มนโยบาย และแผนงาน ห้อง 203 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร แต่อย่างใด ตั้งแต่วันที่ 1 […]