สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (12 – 20 มี.ค.57)

Advertisement สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12 – 20 มี.ค.57 ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ตามที่ ก.พ. รับรอง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการงานทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณ งานบันทึกข้อมูล งานร่าง – โต้ตอบหนังสือ จัดเตรียมและจัดทำเอกสารประกอบการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม งานรวบรวมข้อมูล สถิติ การติดต่อประสานงานทั่วไป งานบุคคล งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหาร และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมนิเขต สุนทรพิทักษ์ ชั้น […]