สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา (19 – 23 ส.ค.56)

Advertisement สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง (19 – 23 ส.ค.56)   Advertisement   ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท ประเภท :     บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ โรงพยาบาลองครักษ์ โรงพยาบาลบ้านนา ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใหสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น Advertisement สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก หรือโทรสอบถาม 03 738 6390 ต่อ 217-218 ค่าสมัครสอบ […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง (5 – 9 ส.ค.56)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย (5 – 9 ส.ค.56) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน :     17,290  บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 2.ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาบัญชี สมัครงานราชการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย  ด้วยตนเองได้ที่ […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง (29 ก.ค. – 2 ส.ค.56)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง (29 ก.ค. – 2 ส.ค.56)     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 10 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชา การบัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรฐศาสตร์ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต มีหนังสือรับรองการทำงานด้านการเงินและบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน : 17,290 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างโยธา (บัดนี้ – 31 ก.ค.56)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างโยธา (บัดนี้ – 31 ก.ค.56)   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร สมัครงานราชการ พนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างโยธา โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อตำแหน่ง :     นายช่างโยธา(สสจ.สมุทรสาคร) อัตราเงินเดือน :     12,240 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     [highlight]ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการก่อสร้าง[/highlight] ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานช่างสำรวจ งานช่างรังวัด งานช่างเขียนแบบ และงานช่างก่อสร้าง สมัครงานราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครฝ่ายบริหารทั่วไป ด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ค่าสมัครสอบ 50 บาท ประการรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 7 ส.ค.56 ณ ป้ายประกาศหน้าอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร   [highlight]>> […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (24 – 30 ก.ค.56)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (24 – 30 ก.ค.56)     สมัครงานราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เปิดรับสมัครพนักงานรากชาร 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     [highlight]ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ การบัญชี การจัดการ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น[/highlight]   2.ชื่อตำแหน่ง : นักโภชนาการ อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท สังกัด โรงพยาบาลบ่อพลอย […]

1 5 6