สำนักงานยุติธรรมยะลา รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ม.6 7-11เม.ย.65

Advertisement Advertisement   สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตั้งแต่วันที่ 7-11 เมษายน 2565 จังหวัดยะลา การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 1 อัตรา ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,000 บาท คุณสมบัติทั่วไป (1) มีสัญชาติไทย (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค การเมือง (5) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทาง จาณา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน ศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม (6) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น […]