สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.หนองบัวลำภู เปิดรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักพัฒนาสังคม 1 อัตรา (15 – 22 ก.ค.57)

Advertisement สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.หนองบัวลำภู เปิดรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักพัฒนาสังคม 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่15 – 22 กรกฎาคม 2557 เรียบเรียงข้อมูลโดย ThaiJobsgov.com ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคม อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ติดตามสถานการณ์ด้านสังคม เพื่อให้การจัดทำโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ (2) ติดตามดูแลการทำงานของอาสาสมัคร/องค์กรเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อให้การ ทำงานของอาสาสมัคร/องค์กรเครือข่ายมีความสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของสำนักงานและเป็นไป ตามมาตรฐานที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนดไว้ (3) เป็นผู้ช่วยวิทยากรในโครงการด้านการพัฒนาสังคมต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นทางสังคมให้กับบุคคลภายนอกองค์กรเครือข่ายอาสาสมัครที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างถูกต้อง […]

สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จ.นครสวรรค์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (29 ต.ค. – 6 พ.ย.56)

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.นครสวรรค์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. – 6 พ.ย.56 ชื่อตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์ อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์,สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ทางสังคมวิทยา สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ชื่อตำแหน่ง : นิติกร อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ ชื่อตำแหน่ง : พนักงานอำนวยการ (พัฒนาสังคม) อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง […]

สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จ.ศรีสะเกษ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (บัดนี้ – 22 ต.ค.56)

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ศรีสะเกษ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 22 ตุลาคม 2556 ตำแหน่งที่เปิดรับ 1.นักพัฒนาสังคม 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15,960 บาท 2.นิติกร 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี นิติศาสตร์ เงินเดือน 15,960 บาท 3. พนักงานอำนวยการ 1 อัตรา คณวุฒิ ม.6 ปวช. ปวส เงินเดือน ม.6 9,110 บาท ปวช. 9,960 บาท ปวส. 12,240 บาท สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 ค่าสมัครสอบ 200 […]

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุุษย์ (นครสวรรค์) เปิดรับสมัครพนักงานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี (15 – 19 ก.ค. 2556)

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุุษย์ (นครสวรรค์) เปิดรับสมัครพนักงานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี  (15 – 19 ก.ค. 2556) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุุษย์ เปิดรับสมัครงานราชการ    พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  สังกัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุุษย์ จ.นครสวรรค์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : [highlight]ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน[/highlight] ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ : รับผิดชอบ ช่วยปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน การบันทึกบัญชี การจัดทำรายงานทางการเงินด้านสาธิต ตามระบบบัญชีต่างๆ สมัครงานราชการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุุษย์ จ.นครสวรรค์ ด้วยตนเองได้ที่ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุุษย์ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 1 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ :  วันที่ 25 […]