สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) รับสมัครคนพิการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี

Advertisement   ตำแหน่งว่างสำหรับผู้พิการ ประเภทที่ 2 : ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ส่วนอาคารสถานที่และยานพาหนะ หน้าที่และความรับผิดชอบในตำแหน่งงาน ติดต่อประสานงาน และจัดการเอกสารเกี่ยวกับส่วนงาน ดูแลสถานที่ หรือติดต่อกับฝ่ายอาคาร ในกรณีที่ต้องการใช้สถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ มนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดีใช้งาน MS word , Excel ได้ ปฏิบัติงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย คุณสมบัติ : เพศชาย , หญิง อายุ 25-30 ปี วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง , ปริญญาตรี ผู้ที่สนใจสามารถส่ง resume (ประวัติส่วนตัว) เพิ่มเติมได้ที่ E-Mail: [email protected] โทรศัพท์: 02-612-6000 ต่อ 11105, 081-4949255