สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี สมัครออนไลน์18ธ.ค.61-9ม.ค.62

    สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ *ทุกตำแหน่งผู้สมัครสอบต้องผ่าน ก.พ. ภาค ก 1. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านไฟฟ้า) 1 ตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือ  ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางไฟฟ้า ทางไฟฟ้ากำลัง หรือทางช่างไฟฟ้า  2. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านโยธา) 3 ตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาการ ก่อสร้าง 3. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 1 ตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง 4. นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 1 ตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ […]

1 2