สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ปวส./ป.ตรี สมัครออนไลน์11-31ม.ค.62

Advertisement     สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน 1 อัตรา : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. 2. นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ 2 อัตรา : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางเคมี หรือทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางรังสีวินิจฉัย หรือสาขาิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. สมัครทางเว็บไซต์ https://oap.thaijobjob.com ภายในวันที่ 11-31 ม.ค.62 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม))

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี 17ธ.ค.61-8ม.ค.62

    สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  1. นิติกร 2 อัตรา ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.  2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 อัตรา ผู้สมัครสอบได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. 3. นักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. 4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.  5. นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางการระหว่างประเทศ ทางการระหว่างประเทศและการฑูต สาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาอังกฤษ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.  เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://oap.thaijobjob.com ภายในวันที่ 17 ธ.ค.61-8 ม.ค.62 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ วุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่าน กพ ภาค ก 12-16พ.ย.61

    สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 2 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (ทางฟิสิกส์ ทางเคมี ทางเคมีอุตสาหกรรม หรือทางวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ทางเทคนิคการแพทย์ หรือทางรังสีเทคนิค) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ทางชีวภาพรังสี หรือทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี) สาขาวิชากายอุปกรณ์ศาสตร์ (ทางฟิสิกส์ หรือทางฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์) และสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมเคมี ทางสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) ในสถาบันที่สำนักงาน ก.พ. รับรองแล้ว ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 12-16 พ.ย.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี17-21ก.ย.61

    สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา (จะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองแล้ว) นักวิชาการเผยแพร่ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ (จะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองแล้ว) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว วุฒิ ปวช.ทุกสาขา (จะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองแล้ว) เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว วุฒิ ปวช.ทุกสาขา (จะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองแล้ว) ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคาร 1 […]

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี27มิ.ย.-3ก.ค.61

    สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. นักฟิสิกส์รังสี 2 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางเคมี ทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ทางวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ หรือสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 2. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชีบัณฑิต หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต หรือสาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (จะต้องเป็นวุฒิที่ ก.พ.รับรองแล้ว) คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 27 มิ.ย.-3 […]

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 13-19ก.ย.60

  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับ ป.ตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 13-19 ก.ย.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ป.ตรี 4-11ส.ค.60

  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักฟิสิกส์ปฏิบัติการ 5 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเทคนิค ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคาร 1 ชั้น 6 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ใกล้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 4-11 ส.ค.60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2596 7600 ต่อ 1324-1327 และ 0 2561 4075 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ปวส.26มิ.ย.-20ก.ค.60

  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน 2 อัตรา เงินเดือน 11,500-12,650 บาท คุณสมบัติเฉพาะ – ได้รับวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ และ – เป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ปวส. ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ด้วยตนเองได้ที่ อาคาร 1 ชั้น 6 สำนกงานปรมาณูเพื่อสันติ (ใกล้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ถ.วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 26 มิ.ย.-20 ก.ค.60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 596 7600 ต่อ 1324-1327 และ 02 561 4075 คลิกที่นี่ […]

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก เงินเดือน19,500 บัดนี้-2มิ.ย.60

  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 29 พ.ค.-2 มิ.ย.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 27ก.พ.-3มี.ค.60

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์หรือกฎหมาย หรือสาขาวิชาการบัญชี หรือทางการบัญชี (จะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ.พิจารณารับรองแล้ว) ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจุจักร กทม. ภายในวันที่ 27 ก.พ.-3 มี.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

1 2 3