สำนักงานนวัตกรรมฯ รับสมัครนักกลยุทธ์นวัตกรรม (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ป.ตรี/ป.โท ประสบการณ์4ปีขึ้นไป

Advertisement Advertisement   สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานกับสำนักงาน ตำแหน่งนักกลยุทธ์นวัตกรรม (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม (ระดับตำแหน่งและอัตราเงินเดือนขึ้นอยู่กับคุณวุฒิและประสบการณ์) – อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ – วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการสารสนเทศ (Information Science) หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง – มีประสบการณ์ทำงาน ระดับปริญญาตรี 4 ปี / ปริญญาโท 2 ปี โดยมีลักษณะงานตามหน้าที่ความ รับผิดชอบของตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร – มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยทั้งในส่วนของระบบเครือข่ายสารสนเทศ ระบบ เครื่องแม่ข่าย และการพัฒนาระบบงาน รวมถึงการใช้ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ – มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบและวางแผนโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครื่องแม่ข่าย และการพัฒนาระบบงานได้เป็นอย่างดี – มีความสามารถในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านงบประมาณระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์รวมถึงการคิดเชิงระบบ – สามารถริเริ่ม และประสานงานระหว่างกลุ่มงานทางวิชาการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน หรืองานที่ต้องการความชำนาญเฉพาะด้านได้ – มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ […]

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ รับสมัครจนท.งานบุคคลฯอาวุโส

  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานกับสำนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรมอาวุโส งานบุคคลและพัฒนาองค์กร ฝ่ายบริหารองค์กร (ระดับตำแหน่งและอัตราเงินเดือนขึ้นอยู่กับคุณวุฒิและประสบการณ์) คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งงงาน และประสบการณ์ 1. ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท ในสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ การจัดการ นิติศาสตร์ จิตวิทยา บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 3. มีประสบการณ์ทำงานเป็นระยะเวลา 8 ปีขึ้นไป โดยมีลักษณะงานตามหน้าที่รับผิดชอบของตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 4. มีประสบการณ์ในงานบริหารจัดการงานบุคคล เช่น ระบบสมรรถนะ (Competency) ระบบการบริหารผล การปฏิบัติงาน (Performance Based Management) การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ หลักการบริหารคุณภาพชีวิต และบุคลากรสัมพันธ์ การวางแผนทรัพยากรบุคคล (Manpower Planning) การบริหารสายอาชีพ (Career Management) และกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง […]