(15อัตรา)สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน21,000 16-29มี.ค.60

  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รับสมัครพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี) จำนวน 15 อัตรา อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท (เมื่อปฏิบัติงานพ้นหกเดือนนับแต่วันที่มีคำสั่งจ้างในปีงบประมาณแรกเป็นต้นไป จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ เดือนละ 6,000 บาท รวมเป็นเงินเดือนที่จะได้รับแต่ละเดือน 21,000 บาท) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางด้านบัญชี สถานที่รับสมัคร : ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 16-29 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2271-8000 ต่อ 3204 คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครงานวุฒิ ปวส/อนุปริญญา/ปวท บัดนี้-15ก.พ.60

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 จำนวน 1 อัตรา  คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวส./อนุปริญญา (หลักสูตร 3 ปี)/ปวท. ในสาขาวิชาการบัญชี อัตราค่าจ้าง – วุฒิ ปวส. 11,500 บาท – วุฒิ อนุปริญญา (หลักสูตร 3 ปี) 11,500 บาท – วุฒิ ปวท. 10,840 บาท ผู้ที่ได้รับการบรรจุจะได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรวมกับค่าจ้างแล้วเดือนละไม่เกิน 13,285 บาท ผู้ที่ได้รับการบรรจุจะต้องถูกหักค่าจ้างเป็นเงินสมทบนำส่งกองทุนประกันสังคม ร้อยละ 5 ของค่าจ้าง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรยายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 บริเวณศูนย์ราชการเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง […]

สำนักตรวจสอบพิเศษภาค6(อุดรธานี) รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-17ม.ค.60

สำนักตวจสอบพิเศษภาค 6 (จังหวัดอุดรธานี) รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี) 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบเท่าทางด้านบัญชี ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 9 ถ.ประชาอุทิศ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ภายในวันที่ 26 ธ.ค.59-17 ม.ค.60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 042-246569 ต่อ 110, 140 คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม  

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 5 ตำแหน่ง 83 อัตรา (25 ก.พ. – 17 มี.ค.57)

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุ เข้ารับราชการ 5 ตำแหน่ง 83 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. – 17 มี.ค.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) 25 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบเท่าทางบัญชี เงินเดือน 15,000 บาท 2.นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (กฎหมาย) 27 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบเท่าทางกฎหมาย เงินเดือน 15,000 บาท 3.วิศวกรปฏิบัติการ (โยธา) 23 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบเท่าทางวิศวกรรมโยธา เงินเดือน 15,000 บาท 4.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 5 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบเท่าทาง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารงานบุคคล สาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางการบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ […]

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเปิดรับสมัครสอบข้าราชการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 3 ตำแหน่ง

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัคร (ออนไลน์) สอบข้าราชการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 3 ตำแหน่งระหว่างวันที่20 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2556 ไม่เว้นวันหยุดราชการ   1.ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ(บัญชี) 2.นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ(เศรษฐศาสตร์) 3.นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ(ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์) >>> เว็บไซต์สำหรับสมัครงาน <<< สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมทาง Admin จะนำมาเพิ่มเติมให้นะครับ ติดต่อกันต่อไป