(สมัครทางอีเมล์)สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครพนักงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisement                                             สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานของสำนักงานฯ ในตำแหน่งดังต่อไปนี้                    1. พนักงานพัฒนาธุรกิจ  จำนวน 1 อัตรา หน้าที่ความรับผิดชอบ แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ และศึกษารายละเอียดโครงการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนและผลตอบแทนในโครงการต่างๆเพื่อนำเสนอทางเลือกที่เหมาะสม จัดทำแผนธุรกิจและนำเสนอรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่รับมอบหมาย ประเมินความเสี่ยงของโครงการและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติ • เพศ ชาย/หญิง • อายุ 27-35 ปี • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี–ปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์   การตลาด การเงิน เศรษฐศาสตร์ • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านอสังหาริมทรัพย์ ด้านความเป็นไปได้โครงการ   หรือการวิเคราะห์ธุรกิจ • มีความเข้าใจในงบการเงิน (งบกำไรขาดทุน งบดุล […]