อย.รับสมัครเภสัชกร เงินเดือน2x,xxx มีสิทธิบรรรจุเป็นข้าราชการ รับสมัครบัดนี้-31ก.ค.59

Advertisement Advertisement สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครเภสัชกร (ลูกจ้างเหมา) ด่วน!!!!! กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา (งานบัญชียาหลักแห่งชาติ) สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำเอกสารวิชาการ ประกอบการพิจารณาคัดเลือกยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 2. ประเมินคุณภาพเอกสารงานวิจัย วิเคราะห์ และ นำเสนองาน 3. ประสานงานกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฯ ในสาขาที่รับผิดชอบ 4. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย Advertisement คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์บัณฑิต (5 ปี) หรือ Pharm D (6 ปี) (ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบฯ) 2. ความรู้ความสามารถ : หากมีความรู้ด้าน clinical pharmacy, pharmacy practice, drug information service จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 3. มีความถนัดในงานวิชาการ มุ่งมั่น ซื่อสัตย์ […]

(26อัตรา) อย.เปิดสอบแข่งขันเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท เปิดรับสมัคร12ก.ค.-4ส.ค.59

  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รายละเอียดดังนี้ 1. นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) – สำนักอาหาร 10 อัตรา – สำนักด่านอาหารและยา 7 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 1) ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอาหาร หรือ 2) ป.ตรี ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ อ.ก.พ. กรม พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับสาขาวิชาตามข้อ 1) 2. นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) – สำนักอาหาร 9 อัตรา อัตราเงินเดือน 17,500-19,250 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 1) ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ […]

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รับสมัครงาน วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน12,000

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รับสมัครลูกจ้างเหมาด่วน จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  อัตราเงินเดือน  12,000  บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2559 คุณสมบัติ – อายุไม่เกิน 30 ปี – วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์  สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง – มีทักษะด้านการเขียน เช่น การเขียนข่าว , บทความ , อินโฟกราฟิค , หนังสือราชการ เป็นต้น อยู่ในระดับดี – มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี เช่น โปรแกรม MICROSOFT WORD, POWER  POINT, MICROSOFT  EXCEL – มีความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ต เช่น การสืบค้นข้อมูล , […]

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา (11 ธ.ค.56 – 3 ม.ค.57)

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค.56 – 3 ม.ค.57 ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาโท รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้ – สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร (หรือเทคโนโลยีการอาหาร หรือเทคโนโลยีทางอาหาร) ทางพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ หรือ – สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอาหาร หรือ – สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทางการอาหาร ทางอาหารและโภชนาการ ต้องผ่าน ก.พ. ระดับ ป.โท […]

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง (15-25 ต.ค.56)

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครลูกจ้างช่วยราชการงานโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเครือข่าย สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15-25 ตุลาคม 2556 ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเครือข่าย 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติและความสามารถเฉพาะตัว เช่น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทัศนคติที่ดีในการทำงาน และมีความกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้ได้อย่างน่าสนใจ มีทักษะด้านการเขียน เช่น หนังสือราชการ บทความ เป็นต้น อยู่ในระดับดี มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Power Point, Excel, Access) ได้ มีความรู้ความสามารถในการใช้อินเตอร์เน็ต เช่น การสืบค้นข้อมูล การใช้ Social Media เป็นต้น มีความคล่องตัว สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ ต่างจังหวัด และทำงานล่วงเวลาได้ หากมีความสามารถในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ […]

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (บัดนี้ – 15 ต.ค.56)

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ตุลาคม 2556 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   1.ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เงินเดือน 10,0000 บาท สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เอกสารประกอบการสมัคร (อย่างละ 1 ฉบับ) สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป สมัครงานได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 1 ชั้น 4 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายในกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี […]

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย) เปิดรับสมัครพนักงานราชการ (บัดนี้ – 2 ส.ค.56)

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย) เปิดรับสมัครพนักงานราชการ (บัดนี้ – 2 ส.ค.56)       สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย) เปิดรับสมัครงานราชการ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ อัตราว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,960 บาท ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ การโฆษณา การตลาด 2.ตำแหน่ง เภสัชกร กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ อัตราว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,330.- เงิน พ.ต.ส. 1,500.- เงินไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวฯ 5,000.- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์   สมัครงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย)  ได้ทางออนไลน์ 24 ช.ม. ได้ทางเว็บไซต์ http://job.fda.moph.go.th/    โทร 02 […]

1 4 5