กระทรวงสาธารณสุข บังคับห้ามผลิต นำเข้า จำหน่าย ไขมันทรานส์ 9ม.ค.วันแรก

Advertisement   Advertisement 9 ม.ค.62 นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า หลังกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 388 พ.ศ. 2561 เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย ซึ่งกำหนดให้น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนและอาหารที่มีน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเป็นส่วนประกอบเป็นอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย มีผลใช้บังคับในวันที่ 9 ม.ค. 2562 นี้ เพื่อคุ้มครองสุขภาพของคนไทย ลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยไทยถือเป็นประเทศแรกในอาเซียน และได้รับการชื่นชมจาก WHO ที่มีมาตรการทางกฎหมายที่ชัดเจน รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและสื่อสารถึงผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ กฎหมายฉบับนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทั้งสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมอาหาร ร่วมกันดำเนินการ เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ ทั้งผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้จำหน่ายอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างความเข้าใจและสามารถปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายหลังจากประกาศฯ Advertisement “อย่างไรก็ตาม การห้ามนำไขมันทรานส์มาใช้ในการผลิตอาหาร เพื่อให้ผู้บริโภคลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดจากการบริโภคอาหารที่เป็นแหล่งหลักของไขมันทรานส์ ไม่รวมถึงไขมันทรานส์ที่พบอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้ว จึงขอให้ผู้บริโภคตระหนักในการรับประทานอาหารแต่อย่าตระหนกจนเกินไป เพราะการมีสุขภาพที่ดีนั้นมาจากการเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายครบ 5 หมู่ ลดหวาน มัน […]

สำนักงาน อย.รับสมัครเภสัชกรและนิติกร วุฒิ ป.ตรี บัดนี้เป็นต้นไป

    สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานจ้าง 1. นิติกรจัดจ้าง   อายุไม่เกิน  40 ปี          วุฒิการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต ลักษณะงาน         จัดทำกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติยา จัดทำคำสั่ง/ประกาศต่าง ๆ ที่ออกตามมติคณะกรรมการยา ปรับปรุงคำสั่ง/ประกาศต่าง ๆ ที่ออกไปแล้วให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ดำเนินงานเรื่องการขออุทธรณ์ต่อคำสั่ง/ประกาศต่าง ๆ ที่ได้ประกาศออกไปแล้ว จัดทำบันทึก/หนังสือ เพื่อเสนอผู้มีอำนาจลงนามในคำสั่ง/ประกาศต่าง ๆ ค่าตอบแทน เงินเดือน 15,000 บาท 2. เภสัชกรจัดจ้าง คุณสมบัติ            อายุไม่เกิน  40 ปี          วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าเภสัชศาสตรบัณฑิต ลักษณะงาน         สืบค้น รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนตำรับยาที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วในประเทศไทย เฉพาะรายการยาที่จะดำเนินการทบทวนทะเบียนตำรับยา ติดต่อ ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อนัดประชุมคณะอนุกรรมการ จัดทำวาระการประชุม จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม ค่าตอบแทน เงินเดือน 20,000-25,000 บาท […]

สำนักงาน อ.ย.รับสมัครเภสัชกร(ป.ตรี) จนท.ประชาสัมพันธ์(ป.ตรีทุกสาขา) สมัครทางอีเมล์บัดนี้-27ธ.ค.61 สมัครก่อนได้สัมภาษณ์ก่อน!

    สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครลุกจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือนเริ่มต้น 13,000 บาท (พิจารณาตามผลงานและประสบการณ์) คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  เภสัชกร งานขึ้นทะเบียนตำรับยา 3 อัตรา ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์บัณฑิต (5 ปี) หรือ Pharm D (6 ปี) (ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) เงินเดือน 30,000 บาท คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 (สมัครก่อน ได้สิทธิ์เรียกสัมภาษณ์เข้าทำงานก่อน) ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ กองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาคาร 6 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี (ตามวันและเวลาราชการ) หรือส่งเอกสารการสมัครผ่านอีเมล์ [email protected] (ใส่หัวข้ออีเมล์ว่า “สมัครงาน”ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 086-3109302 (คุณชยาภา)

สำนักงาน อย.รับสมัครสอบเป็นนักวิชาการตรวจสอบ ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก สมัครออนไลน์12-18ธ.ค.61

    สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ www.fda.go.th ส่วนล่างสุดบนเว็บไซต์ เลือกแบนเนอร์ "รับสมัครพนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด" ภายในวันที่ 12-18 ธ.ค.61  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม     

ด่วน! สำนักงาน อย.รับสมัครลูกจ้างวุฒิ ป.ตรี สมัครทางอีเมล์บัดนี้เป็นต้นไป

    สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครลูกจ้างเหมา ตำแหน่งผู้ช่วยประสานงานด้านต่างประเทศของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ : อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านอักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)/มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ/รัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ/วิทยาศาสตร์/สาธารณสุขศาสตร์/เศรษฐศาสตร์/ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถทำงานนอกเวลาได้ มีประสบการณ์การประสานงานด้านต่างประเทศ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในการติดต่อสื่อสาร ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครด้วยตัวเองที่ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ อาคาร 5 ชั้น 5 ห้อง 515 หรือ สมัครผ่านทาง email address : [email protected] พร้อมรูปถ่าย และ Resume คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

สำนักงาน อย.รับสมัครนิติกร(ป.ตรี)และเภสัชกร(ป.ตรี)2-8ส.ค.61

    สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด นิติกร (พนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด) 1 อัตรา : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางด้านนิติศาสตร์ เภสัชกร (พนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด) 1 อัตรา : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 3 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี ภายในวันที่ 2-8 ส.ค.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2590 7184 และ 0 2590 7241 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงาน อย.รับสมัครลูกจ้างวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-31ก.ค.61

    กองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สำนักงาน อย.) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-31 ก.ค.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) ทุกสาขา คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี บัดนี้-31 ก.ค.61 ในวันและเวลาราชการ 

ด่วน! สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)รับสมัครงานวุฒิป.ตรี สมัครทางอีเมล์บัดนี้เป็นต้นไป

    สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครลูกจ้างเหมา ตำแหน่งผู้ช่วยงานด้านต่างประเทศของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1 ตำแหน่ง  เงินเดือน 12,000 บาท   คุณสมบัติเฉพาะ อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านอักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)/มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ/รัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ/วิทยาศาสตร์/สาธารณสุขศาสตร์/เศรษฐศาสตร์/ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์, โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี มีความขยัน รอบคอบ ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบสูง มีบุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดี และมี service mind อดทน สามารถทางานภายใต้การกดดัน และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ สามารถทำงานนอกเวลาได้  ***มีประสบการณ์การประสานงานด้านต่างประเทศ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในการติดต่อสื่อสาร ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครด้วยตัวเอง […]

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา สมัครทางอีเมล์ บัดนี้-15มิ.ย.61

    สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครเจ้าหน้าที่ด้านสารสนเทศ  คุณสมบัติ : เพศชาย/เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา กรณีมีประสบการณ์การทำงาน/วุฒิการศึกษา/ประกาศนียบัตรการอบรมระยะสั้น ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสถิติและการวิจัย จะได้รับคะแนนพิเศษในการสอบสัมภาษณ์ บุคลิกสุภาพเรียบร้อย ความกระตือรือร้น ปฏิภาณไหวพริบดี มนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้ สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานราชการนอกสถานที่หรือต่างจังหวัดได้ ค่าตอบแทน : สัญญาจ้างเหมา ทดลองงาน (ช่วงเดือน ก.ค. ถึง ก.ย. 61) อัตรา 15,000 บาทต่อเดือน สัญญาจ้างเหมา การปฏิบัติงานจริง มีการประเมินผลงาน ทุกรอบ 6 เดือน เพื่อต่อสัญญาจ้างหรือปรับอัตราค่าตอบแทน ตามคุณภาพและปริมาณของผลงานจริง ไม่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลหรือสวัสดิการอื่น ๆ จากหน่วยงาน แต่กรณีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติราชการนอกสถานที่ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง วิธีการสมัคร : ส่งเอกสารแนะนำตัวหรือประวัติย่อของผู้สมัครงาน (Resume) ผ่านช่องทางอีเมล์กอง คบ. [email protected] ตั้งแต่บัดนี้ […]

ด่วน! สำนักงาน อย.รับสมัครลูกจ้างวุฒิ ป.ตรี บัดนี้เป็นต้นไป(สมัครทางอีเมล์ได้)

    สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครลูกจ้างเหมา 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ บัดนี้เป็นต้นไป 1. ผู้ช่วยงานด้านจัดทำข้อมูลและติดตามแผนงบประมาณแผนภารกิจด้านต่างประเทศของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำนวน 1 ตำแหน่ง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน การบัญชี/เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้คอมพิวเตอร์, โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี มีความขยัน รอบคอบ ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบสูง มีบุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดี และมี service mind อดทน สามารถทำงานภายใต้การกดดัน และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ สามารถทำงานนอกเวลาได้ 2. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน การบัญชี/เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้คอมพิวเตอร์, โปรแกรม Microsoft Office และ Internet […]

1 2 3 4 5