สำนักงาน อย. รับสมัครสอบเป็นข้าราชการ ปวส./ป.ตรี 10-30พ.ย.65

Advertisement Advertisement   สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. 1. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 2 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ Advertisement 2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา 3. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 4 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต 10-30 พฤศจิกายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นหยุดราชการ ตามขั้นตอน ในเว็บไซต์ https://fda.jobthaigov.com ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงาน อย. รับสมัครนักวิชาการอาหารและยา ป.ตรี บัดนี้เป็นต้นไป

  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยา งานยาเคมี กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2 ตำแหน่ง ค่าตอบแทน 16,000 บาท อายุไม่เกิน 40 ปี ไม่จำกัดเพศ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มีทักษะด้านการอ่าน ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารคำขอทะเบียนตำรับยา 2. ประเมินเอกสารคำขอทะเบียนตำรับยา ในส่วนที่เกี่ยวข้อง หากสนใจโปรดส่ง Resume มาที่ คุณณัฏฐภรณ์ E-mail : [email protected] หรือ ห้อง 317 งานยาเคมี กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด กองยา ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงาน อย.รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ ป.ตรี สมัครทางอีเมล์ บัดนี้-31ส.ค.65

  ประกาศรับสมัครงานด่วน !! ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา (ลูกจ้างเหมา) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (ทุกสาขา) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 1. รับเรื่อง และตรวจสอบเอกสารคำขอที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนตำรับยาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Submission) และระบบให้คำปรึกษา Consultation E-Service 2. ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องมือแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. จัดทำ Frequently asked questions (FAQ) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย อัตราค่าจ้าง : พิจารณาตามผลงานและประสบการณ์ เริ่มต้น 13,000 บาท ขึ้นไป วันที่รับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 สิงหาคม 2565 (สมัครก่อน ได้สิทธิ์เรียกสัมภาษณ์เข้าทำงานก่อน) เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร 1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน […]

สำนักงาน อย.รับสมัครบรรจุพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 21-27ก.ค.65

  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) (1) นักวิชาการอาหารและยา 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยา ภายนอกพื้นที่ สำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา และปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาในพื้นที่ต่างจังหวัดได้) (2) นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา นนทบุรี ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันนี้ ในทุกสาขาวิชา (3) นิติกร 1 อัตรา นนทบุรี ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันนี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ (4) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา นนทบุรี ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันนี้ ในทุกสาขาวิชา (5) เจ้าพนักงานธุรการ […]

สำนักงาน อย.รับสมัครเภสัชกร-ตำแหน่งอื่นๆ 15-21มิ.ย.65

  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน 4 อัตรา 1. พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ป.ตรีสาขาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือเทียบเท่า 2. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (คลังใน) 1 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่า มีความรู้เกี่ยวกับระบบคลังสินค้าและระบบโลจิสติกส์ มีความสามารถขับรถโฟล์คลิฟท์ได้ ความสามารถในการตรวจนับสินค้า การบรรจุและการจัดเรียงสินค้า มีความละเอียดรอบคอบ 3. เภสัชกร 2 อัตรา ป.ตรีในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรม ชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม ยื่นใบสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 มิถุนายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ในเว็บไซต์ https://fda.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครพนักงานจ้างบริการ 10 อัตรา

  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครพนักงานจ้างบริการ 10 อัตรา รับสมัครผู้ช่วยผู้ตรวจประเมิน GDP 7 คน ปฏิบัติงานกลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด กองยา คุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง เพศ ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี ระยะเวลาจ้าง 10 เดือน คุณวุฒิ ปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์ (เคมี หรือ อาหาร) หน้าที่ในงานที่ต้องรับผิดชอบ – รับคำขอตรวจประเมินGDP – รวบรวมเอกสารสำหรับการตรวจประเมิน GDP เสนอผู้ตรวจประเมิน GDP พิจารณา – รับคำขอการออกหนังสือรับรองการตรวจประเมิน GDP – พิจารณาตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารคำขอตรวจประเมิน GDP เงินเดือน 15,000 บาท และ Incentive ชิ้นงานละ 3,500 บาท หลักฐานการสมัคร 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด […]

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครงานนักวิทยาศาสตร์ บัดนี้-30ธ.ค.64

  ประกาศรับสมัครงาน ด่วน !! ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา (ลูกจ้างเหมา) วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ทุกสาขา) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ รับเรื่อง และตรวจสอบเอกสารคำขอที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนตำรับยาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Submission) และระบบให้คำปรึกษา Consultation E-Service ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องมือแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำ Frequently asked questions (FAQ) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย อัตราค่าจ้าง พิจารณาตามผลงานและประสบการณ์ เริ่มต้น 13,000 บาท ขึ้นไป วันที่รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 ธันวาคม 2564 (สมัครก่อน ได้สิทธิ์เรียกสัมภาษณ์เข้าทำงานก่อน) เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ สำเนาประกาศนียบัตรและสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) อย่างละ […]

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป. เอก เงินเดือน 50,000 เปิดรับสมัคร 25 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 1. ตำแหน่ง : เภสัชกร  1 ตำแหน่ง 2. ตำแหน่ง : นักวิชาการอาหารและยา 1 ตำแหน่ง สมัครทางเว็บไซต์ :https://fda.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึง วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

อย.รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ(ชีวการแพทย์)

  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ (ชีวการแพทย์) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ (ชีวการแพทย์) บรรจุครั้งแรก 5 อัตรา อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท ป.ตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 สมัครทางเว็บไซต์ https://fda.thaijobjob.com/ 3-23พ.ย.64 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงาน อ.ย.รับสมัครบรรจุเภสัชกร-แพทย์แผนไทย-นักวิชาการอาหารและยา

  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. เภสัชกร เงินเดือน 50,000 บาท คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก ประสบการณ์ 10-15 ปี 2. นักวิชาการอาหารและยา เงินเดือน 50,000 บาท คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก ประสบการณ์ 10-15 ปี 3. แพทย์แผนไทย เงินเดือน 19,500 บาท คุณวุฒิ ป.ตรี เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://fda.thaijobjob.com ภายในวันที่ 6-13 ส.ค.64 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 5